فقه و اصول, دوره (1), شماره (89), سال (2012-9) , صفحات (9-39)

عنوان : ( بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه ای ناسالم )

نویسندگان: بی بی رحیمه ابراهیمی , حسین ناصری مقدم , محمدتقی فخلعی , سعید محسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازاریابی شبکه ای یک روش توزیع فروش مبتنی بر طرحهای سوددهی است و بازاریابی شبکه ای ناسالم شکل انحراف یافته آن است. در نوشته حاضر بررسی حکم تکحلیفی این قبیل فعالیتها مورد توجه است و کوشش شده در قالب ادله عام و خاص جواز یا حرمت آن مورد تحلیل قرارگیرد.

کلمات کلیدی

, بازاریابی شبکه‎ای, شرکتهای هرمی, طرح هرمی, حکم تکلیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029216,
author = {ابراهیمی, بی بی رحیمه and ناصری مقدم, حسین and فخلعی, محمدتقی and محسنی, سعید},
title = {بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه ای ناسالم},
journal = {فقه و اصول},
year = {2012},
volume = {1},
number = {89},
month = {September},
issn = {2008-9139},
pages = {9--39},
numpages = {30},
keywords = {بازاریابی شبکه‎ای، شرکتهای هرمی، طرح هرمی، حکم تکلیفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه ای ناسالم
%A ابراهیمی, بی بی رحیمه
%A ناصری مقدم, حسین
%A فخلعی, محمدتقی
%A محسنی, سعید
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2012

[Download]