علوم باغبانی, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (178-188)

عنوان : ( تاثیر غنی سازی با دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.) )

نویسندگان: مریم کمالی , محمود شور , یحیی سلاح ورزی , مرتضی گلدانی , علی تهرانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دی اکسید کربن یکی از مهم ترین نهاده های لازم برای رشد گیاهان محسوب می شود. همچنین شوری یکی از مشکلات در حال گسترش جهان است که سطح وسیعی از کشور ما را نیز در بر می گیرد. بنابراین تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن و شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی در شرایط گلخانه ای اجرا شد. آزمایش در قالب اسپیلت پلات بر پایه طرح کامل تصادفی با دو تیمار دی اکسید کربن (380، 700 و 1050 پی پی ام) و شوری (0، 150 و 300 میلی مولار) و سه تکرار بود. نتایج نشان داد تحت شرایط طبیعی دی اکسید کربن محیط (380 پی پی ام)، با اعمال تنش شوری تا 300 میلی مولار، وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع ساقه و سطح برگ به ترتیب برابر 60، 34 و 80 درصد کاهش یافت. این در حالی است که غنی سازی دی اکسید کربن، تا سطح 1050 پی پی ام توانست اثرات مضر ناشی از تنش شوری را کاهش دهد. براین اساس در شاهد شوری و در غلظت 1050 پی پی ام دی اکسید کربن، وزن خشک اندام هوایی و ارتفاع ساقه برابر 46 و 38 درصد افزایش یافت. اگرچه سطح 700 پی پی ام دی اکسید کربن در همین سطح از تنش، سطح برگ را 17 درصد افزایش داد، ولی افزایش دی اکسید کربن تا 1050 پی پی ام منجر به کاهش مقادیر این صفت شد.

کلمات کلیدی

, ارتفاع ساقه, تعداد برگ, سطح برگ, نشت الکترولیت, هدایت روزنه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029218,
author = {کمالی, مریم and شور, محمود and سلاح ورزی, یحیی and گلدانی, مرتضی and تهرانی فر, علی},
title = {تاثیر غنی سازی با دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2012},
volume = {26},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4730},
pages = {178--188},
numpages = {10},
keywords = {ارتفاع ساقه، تعداد برگ، سطح برگ، نشت الکترولیت، هدایت روزنه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر غنی سازی با دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.)
%A کمالی, مریم
%A شور, محمود
%A سلاح ورزی, یحیی
%A گلدانی, مرتضی
%A تهرانی فر, علی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2012

[Download]