پنجمینکنفرانس ملی خلا. ایران , 2012-02-29

عنوان : ( تاثیر میزان آلاییدگی Znبرخواص ساختاری نانو ذرات اکسیدآهن (فاز مگنتایت)تهیه شده تحت خلا )

نویسندگان: زهرا رضای مرند , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , محمدرضا حسین دخت , میترا حلمی رشید فریمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Abstract Fe3O4 nanopowders with doping Zn in various molar ratios (Zn/Fe=0, 0.025, 0.05, 0.075, 0.1, 0.125) were synthesized by co-precipitation method and dried under vacuum environment. The crystalline structures were investigated by X-Ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectrometry’s (FTIR) and transmission electron microscopy (TEM).The X-Ray diffraction pattern indicate the fabrication of Fe3O4 in all of the samples. The TEM images reveal uniform dispersion’s size and spherical form for Fe3O4: Zn nanoparticles

کلمات کلیدی

, Zn dopping, Fe3O4 nanoparicles, vaccum enviroment
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029221,
author = {رضای مرند, زهرا and شاه طهماسبی, ناصر and رضائی رکن آبادی, محمود and حسین دخت, محمدرضا and حلمی رشید فریمانی, میترا},
title = {تاثیر میزان آلاییدگی Znبرخواص ساختاری نانو ذرات اکسیدآهن (فاز مگنتایت)تهیه شده تحت خلا},
booktitle = {پنجمینکنفرانس ملی خلا. ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {Zn dopping-Fe3O4 nanoparicles-vaccum enviroment},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر میزان آلاییدگی Znبرخواص ساختاری نانو ذرات اکسیدآهن (فاز مگنتایت)تهیه شده تحت خلا
%A رضای مرند, زهرا
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A حسین دخت, محمدرضا
%A حلمی رشید فریمانی, میترا
%J پنجمینکنفرانس ملی خلا. ایران
%D 2012

[Download]