مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (59), سال (2003-6) , صفحات (125-141)

عنوان : ( دگرگون ساختن و فرو کاستن مغالطات )

نویسندگان: علیرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تکثر مغالطات امری است که متعلمان فلسفه را در تمییز انواع مغالطات با دشواری رویارو می‌سازد. نگارنده در این نوشتار کوشیده است شمار مغالطات را کاهش دهد؛ بی‌آنکه چیزی از خطاها مغفول بماند. وی اثبات کرده است که مغالطة «وضع ما لیس بعلّة علّة» نوعی مستقل از مغالطات نیست؛ نیز مغالطات لفظی و چهار مغالطة تفصیل مرکب، ترکیب مفصّل، اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات و سوء اعتبار حمل به یک مغالطه باز می‌گردند. همچنین شرط مصطلح در فساد ماده، لغو شده است.

کلمات کلیدی

, مغالطات, أخذ ما لیس بعلّة علّة, اشتراک اسم, ممارات, ترکیب مفصل, تفصیل مرکب, فساد ماده و صورت, أخذ ما بالعرض مکان ما بالذات, مصادره به مطلوب, سوء اعتبار حمل, افزودن ی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029231,
author = {کهنسال, علیرضا},
title = {دگرگون ساختن و فرو کاستن مغالطات},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2003},
volume = {1},
number = {59},
month = {June},
issn = {1010-4992},
pages = {125--141},
numpages = {16},
keywords = {مغالطات، أخذ ما لیس بعلّة علّة، اشتراک اسم، ممارات، ترکیب مفصل، تفصیل مرکب، فساد ماده و صورت، أخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، مصادره به مطلوب، سوء اعتبار حمل، افزودن یا کاستن قید.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دگرگون ساختن و فرو کاستن مغالطات
%A کهنسال, علیرضا
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2003

[Download]