مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (56), سال (2002-9) , صفحات (85-113)

عنوان : ( تامل در تسلسل )

نویسندگان: علیرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگارنده در این نوشتار مختصری از نتیجة تأملات خود را در موضوع «تسلسل» فراروی خوانندگان دانشور نهاده است. این نوشتار حاوی دعاویی است که نویسنده کوشیده است آنها را به ضرب برهان اثبات کند: 1. در نیاز به تسلسل میان حکمت مشاء و متعالیه تفاوتی نیست. 2. برهان تطبیق در ابطال تسلسل باطل است. 3. ابطال تسلسل به شرط نیاز ندارد.

کلمات کلیدی

, تسلسل , حکمت متعالیه , حکمت مشاء , برهان تطبیق , سلسله بی نهایت , خواجه نصیرالدین طوسی , شرایط تسلسل , شرط فعلیت , تناهی و عدم تناهی , عدد و زمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029232,
author = {کهنسال, علیرضا},
title = {تامل در تسلسل},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2002},
volume = {1},
number = {56},
month = {September},
issn = {1010-4992},
pages = {85--113},
numpages = {28},
keywords = {تسلسل - حکمت متعالیه - حکمت مشاء - برهان تطبیق - سلسله بی نهایت - خواجه نصیرالدین طوسی - شرایط تسلسل - شرط فعلیت - تناهی و عدم تناهی - عدد و زمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تامل در تسلسل
%A کهنسال, علیرضا
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2002

[Download]