پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (4), سال (2012-2) , صفحات (324-334)

عنوان : ( اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , احمدرضا راجی , علیرضا هروی موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح تریتیکاله با و بدون افزودن مکمل آنزیمی زایلاناز-بتاگلوکاناز در جیره آغازین جوجههای گوشتی، آزمایشی با تعداد 500 5) با 5 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی × قطعه جوجه خروس یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل ( 2 0 درصد) بود. جیرههای / 24 و 32 درصد) و دو سطح افزودن مکمل آنزیمی (صفر و 05 ،16 ، انجام شد. عوامل آزمایش شامل 5 سطح تریتیکاله (صفر، 8 آزمایشی به نحوی فرموله شدند که از لحاظ انرژی و مواد مغذی مساوی باشند و از یک تا 10 روزگی به صورت تغذیه آزاد در دسترس پرندگان م ورد آزمایش قرار گرفتند. افزایش سطح تریتیکاله در جیره آغازین جوجههای گوشتی به 16 درصد و بالاتر باعث کاهش معنیدار میانگین وزن 10 روزگی و رشد روزانه و افزایش معنی دار ضریب تبدیل غذایی شد. با افزایش سطح تریتیکاله در جیره آغازین عوارض ضد تغذیه ای آن بر شرایط فیزیکی و مورفولوژی دستگاه گوارش مثل افزایش معنی دار ویسکوزیته محتویات روده و وزن نسبی اندامهای گوارشی و کاهش ارتفاع ویلیها مشاهده شد. افزودن مکمل آنزیمی زایلاناز-بتاگلوکاناز به جیره باعث بهبود معنیدار عملکرد تولیدی و کاهش اثرات ضد تغذیه ای تریتیکاله شد . تاثیر سطوح تریتیکاله و مکملهای آنزیمی بر متابولیتهای خونی معنیدار نشد. نتایج این مطالعه نشان داد که میتوان از تریتیکاله در جیره آغازین جوجههای گوشتی تا سطح 8 درصد بدون بروز اثرات منفی بر شاخصهای عملکرد تولیدی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, آنزیم, تریتیکاله, جوجههای گوشتی, عملکرد, ویسکوزیته, متابولیتهای خونی, مورفولوژی روده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029238,
author = {زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن and راجی, احمدرضا and هروی موسوی, علیرضا},
title = {اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2012},
volume = {3},
number = {4},
month = {February},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {324--334},
numpages = {10},
keywords = {آنزیم، تریتیکاله، جوجههای گوشتی، عملکرد، ویسکوزیته، متابولیتهای خونی، مورفولوژی روده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%A راجی, احمدرضا
%A هروی موسوی, علیرضا
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2012

[Download]