پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (17-24)

عنوان : ( برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: مهران مهری , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو آزمایش همزمان به منظور تعیین احتیاجات ترئونین بر اساس قابلیت هضم استاندارد شده در دو سویه تجاری راس 308 و کاب 500 از سن 15 تا 28 روزگی انجام پذیرفت. جیره پایه حاوی گندم، تریتیکاله و کنجاله گلوتن ذرت برای مقادیر کافی همه مواد مغذی به جز ترئونین براساس توصیه های 0 درصد / 0 تا 81 / 2006 ) تنظیم گردید. سطوح افزایشی مکمل ترئونین به جیره پایه افزوده شد تا شش تیمار آزمایشی در دامنه 46 ) Quick Chick ترئونین قابل هضم تامین گردد. جوجه ها بصورت تصادفی در 48 پن آزمایشی ( 4 تکرار و در هر تکرار 12 پرنده) در قالب طرح کاملاً تصادفی قرار گرفتند و هر واحد آزمایشی یکی از شش سطح اسید آمینه را از 15 تا 28 روزگی دریافت نمود. افزایش وزن بدن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، میزان مصرف ترئونین قابل هضم در طی دوره آزمایشی اندازه گیری شدند. این صفات عملکردی به سطوح افزایشی ترئونین بصورت غیرخطی پاسخ دادند و اثر متقابل میان ترئونین و سویه به جز برای افزایش وزن بدن برای سایر فراسنجههای عملکردی معنیدار بود. سویه تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی نداشت و هر دو سویه با راندمان یکسانی از خوراک مصرفی برای رشد استفاده نمودند. میزان احتیاجات ترئونین قابل هضم با استفاده از مدل های خطوط شکسته خطی و خطوط شکسته درجه دو برآورد شدند. در سویه راس 308 میزان احتیاجات ترئونین قابل هضم با استفاده از مدل خطوط شکسته 0 درصد برآورد گردید. با برازش مدل خطوط شکسته درجه دو روی داده های / 0 و 76 / خطی برای افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی به ترتیب 69 0 درصد جیره بر اساس قابلیت هضم استاندارد شده برآورد شد. در سویه کاب 500 ، با استفاده از مدل / افزایش وزن بدن میزان احتیاجات ترئونین 79 0 درصد برآورد گردید. با برازش مدل / 0 و 71 / خطوط شکسته خطی میزان احتیاجات ترئونین برای افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی به ترتیب 69 0 درصد جیره برآورد شد. با توجه به مدل و پاسخ رشد مورد استفاده برای برآورد / 0 و 81 / خطوط شکسته درجه دو میزان احتیاجات مذکور به ترتیب 79 احتیاجات، تفاوت چشمگیری در احتیاجات ترئونین دو سویه تجاری مشاهده نم یشود و در دوره رشد دو سویه احتیاجات تقریباً یکسانی دارند.

کلمات کلیدی

, ترئونین قابل هضم, سویه, احتیاجات, مدلهای خطوط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029239,
author = {مهران مهری and نصیری مقدم, حسن and کرمانشاهی, حسن and دانش مسگران, محسن},
title = {برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-3106},
pages = {17--24},
numpages = {7},
keywords = {ترئونین قابل هضم، سویه، احتیاجات، مدلهای خطوط شکسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه های گوشتی
%A مهران مهری
%A نصیری مقدم, حسن
%A کرمانشاهی, حسن
%A دانش مسگران, محسن
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2012

[Download]