تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (21), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (568-582)

عنوان : ( اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی Mentha piperita )

نویسندگان: سهیلا شهریاری تپه لری , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , حسین انصاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور برر سی اثرات رژیم های مختلف آبیاری و انواع مالچ برشاخص های فیزیولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی نعنا فلفلی در سال 1389در مزر عة دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایة بلوکهای کامل تصادفی درچهار تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل سه سطح آبیاری (100 ،80 و 60 درصد نیاز آبی محاسبه شده از تشت تبخیر کلاس A ) و دو نوع مالچ ( پلاستیک سیاه، چیپس چوب) و شاهد بدون پوشش بود. صفات مورد بررسی شامل فاصله میانگره، تعداد گل دربوته، تعداد شاخه، ارتفاع بوته، وزن تر، وزن خشک، میزان کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ، سطح برگ ، درصد وعملکرد اسانس بودند. نتایج حاصله نشان داد اثر آبیاری بر روی وزن تر و خشک، سطح برگ و محتوای نسبی آب برگ در سطح 5 در صد معنی دار شد. اثر مالچ بر روی وزن تر ، وزن خشک ، سطح برگ ، فاصله میانگره، تعداد شاخه و محتوای نسبی آب برگ در سطح 5 در صد معنی دار شد. اثر متقابل آبیاری و مالج بر روی فاصله میانگره، تعداد شاخه، وزن تر، وزن خشک، محتوی نسبی آب برگ ، سطح برگ و ارتفاع در سطح 5 درصد معنی دار شد. همچنین اثر آبیاری، اثر مالچ و اثر متقابل آبیاری و مالچ بر روی صفاتی نظیر تعداد گل، میزان کلروفیل و درصد اسانس در سطح 5 در صد معنی دار نشد. نتایج این تحقیق نشان داد بهترین تیمار اثر متقابل آبیاری به میزان 60 در صد نیاز آبی و مالچ چیپس چوب می باشد که بین تیمار سطح اول آبیاری ( آبیاری به میزان صد در صد نیاز آبی گیاه ) و مالچ چیپس چوب با تیمار سطح سوم آبیاری ( آبیاری به میزان 60 در صد نیاز آبی گیاه ) و مالچ چیپس چوب از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت. دربین سطوح مختلف آبیاری اختلاف معنی داری بین سطح اول و سوم مشاهده نشد. همچنین بهترین تیمار در بین دو نوع مالچ چیپس چوب و پلاستیک سیاه به کار رفته و بدون پوشش، مالچ چیپس چوب می باشد.

کلمات کلیدی

, نعنا فلفلی, آبیاری, اسانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029243,
author = {شهریاری تپه لری, سهیلا and عزیزی ارانی, مجید and آروئی, حسین and انصاری, حسین},
title = {اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی Mentha piperita},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2014},
volume = {21},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-0905},
pages = {568--582},
numpages = {14},
keywords = {نعنا فلفلی، آبیاری، اسانس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی Mentha piperita
%A شهریاری تپه لری, سهیلا
%A عزیزی ارانی, مجید
%A آروئی, حسین
%A انصاری, حسین
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2014

[Download]