دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دوره (20), شماره (3), سال (2012-9) , صفحات (371-382)

عنوان : ( مقایسة تأثیر یک ماه روزه داری و فعالیت ورزشی منظم بر ترکیبات بدن،الکترولیت های سرمی و اسمولاریته مردان فعال و غیرفعال )

نویسندگان: کیوان حجازی , حسین نیک رو , سیدرضا عطارزاده حسینی , محسن نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: تاکنون دربارۀ اثر روزه‌داری همراه با فعالیت ورزشی بر سطوح اسمولاریته، غلظت الکترولیت‌ها نتایج کم و متناقضی ارائه شده است. هدف این تحقیق مقایسۀ تأثیر یک ماه روزه‌داری و فعالیت ورزشی منظم بر ترکیبات بدن، غلظت الکترولیت‌های سرم و اسمولاریته مردان فعال و غیرفعال بود. روش بررسی: در این تحقیق 26 آزمودنی به طور مساوی در دو گروه فعال و غیرفعال روزه‌دار به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه فعال طی ماه روزه هر هفته سه جلسه در تمرینات فوتبال شرکت داشتند. تمامی اندازه‌گیری‌ها در روز اول و آخر ماه روزه تکرار و برای آنالیز نتایج از آزمون اندازه‌های تکراری استفاده شد. نتایج: تفاوت میانگین‌های وزن، نمایه توده بدن، نسبت محیط کمر به باسن، مواد معدنی، پروتئین و آب کل بدن در هر دو گروه معنی‌دار بود(05/0≥P). میانگین نمایه توده بدن، نسبت محیط کمر به باسن، درصد چربی بدن، مواد معدنی و آب کل بدن بین دو گروه تفاوت معنی‌دار داشت(05/0≥P). تفاوت میانگین‌های درون گروهی متغیرهای گلوکز، پتاسیم، اوره و آلبومین در هر دو گروه معنی‌دار بود(05/0≥P). تفاوت درون گروهی و بین گروهی اسمولاریته سرم در گروه فعال و غیرفعال روزه‌دار معنی‌دار نبود.

کلمات کلیدی

, روزه داری, الکترولیت های سرمی, اسمولاریته, مردان فعال و غیرفعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029253,
author = {حجازی, کیوان and نیک رو, حسین and عطارزاده حسینی, سیدرضا and محسن نعمتی},
title = {مقایسة تأثیر یک ماه روزه داری و فعالیت ورزشی منظم بر ترکیبات بدن،الکترولیت های سرمی و اسمولاریته مردان فعال و غیرفعال},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد},
year = {2012},
volume = {20},
number = {3},
month = {September},
issn = {2228-5741},
pages = {371--382},
numpages = {11},
keywords = {روزه داری، الکترولیت های سرمی، اسمولاریته، مردان فعال و غیرفعال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسة تأثیر یک ماه روزه داری و فعالیت ورزشی منظم بر ترکیبات بدن،الکترولیت های سرمی و اسمولاریته مردان فعال و غیرفعال
%A حجازی, کیوان
%A نیک رو, حسین
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A محسن نعمتی
%J دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
%@ 2228-5741
%D 2012

[Download]