پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (1), شماره (2), سال (2011-4) , صفحات (135-157)

عنوان : ( مقایسه کارآمدی اصطلاحنامه و هستی شناسی در بازیابی مفاهیم موضوعی )

نویسندگان: اعظم صنعت جو , اکرم فتحیان دستگردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی کارآمدی قابلیت های هستی شناسی در مقایسه با اصطلاحنامه از نظر معیار بازیابی مفاهیم موضوعی است. هستی شناسی ابزاری معناشناسی است که تصویری از حوزه موضوعی با ارائه مفاهیم و روابط دقیق تعریف شده میان آن ها در آن حوزه را ارائه می دهد. در این پژوهش به منظور بررسی مهم ترین کاربردهای هستی‌شناسی در فرآیند بازیابی مفاهیم، نمونه اولیه‌ای از هستی‌شناسی با عنوان ASFAOnt بر اساس مفاهیم حوزه «نمایه‌سازی» و با روش تحلیل حوزه طراحی و ارائه گردید و سپس در یک مطالعه «کاربردپذیری»، مقایسه ای میان اصطلاحنامه ها و هستی‌شناسی از نظر معیار «بازیابی مفاهیم موضوعی» انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع کاربردی است و ابزارهای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ساختار یافته با روش انتومتریک، روش بلند فکر کردن در حین جستجو و مصاحبه پس از انجام جستجو است. نتایج پژوهش نشان می دهد میزان کارآمدی هستی‌شناسی در بازیابی مفاهیم موضوعی، بیشتر از کارآمدی اصطلاحنامه اصفا است. همچنین رویکرد تحلیل حوزه می تواند به منظور طراحی ابزارهای معنایی کارآمدتری در بازیابی مفاهیم موضوعی در مقایسه با اصطلاحنامه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, اصطلاحنامه اصفا, هستی‌شناسی, بازیابی مفاهیم موضوعی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029260,
author = {صنعت جو, اعظم and فتحیان دستگردی, اکرم},
title = {مقایسه کارآمدی اصطلاحنامه و هستی شناسی در بازیابی مفاهیم موضوعی},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {2},
month = {April},
issn = {2251-6344},
pages = {135--157},
numpages = {22},
keywords = {اصطلاحنامه اصفا، هستی‌شناسی، بازیابی مفاهیم موضوعی، ASFAOnt},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه کارآمدی اصطلاحنامه و هستی شناسی در بازیابی مفاهیم موضوعی
%A صنعت جو, اعظم
%A فتحیان دستگردی, اکرم
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2011

[Download]