پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, دوره (1), شماره (1), سال (2012-7) , صفحات (83-104)

عنوان : ( هیدرولوژی سیلاب های قدیمی با استفاده از رسوبات آب راکد )

نویسندگان: سیدرضا حسین زاده , مهناز جهادی طرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هیدرولوژی پالئوسیلاب1 که شاخه ای از ژئومورفولوژی رودخانه ای و مبتنی بر ژئومورفولوژی تاریخی است، سیلاب های قدیمی یعنی سیلاب هایی که با ایستگاه های دبی سنجی یا مشاهده های مستقیم انسان ثبت نشده اند را مطالعه م یکند. در این شاخه ی علمی از شواهد بسیاری برای تشخیص سیلاب ها استفاده می شود که یکی از مهم ترین آنها رسوب های آب راکد 2 است. این مطالعه به کشف و تحلیل چینه شناسی نمونه هایی از این رسوبها در بخشی از حوضه ی آبریز رودخانه ی درونگر و همچنین بازسازی جریان های سیلابی قدیمی در سایت های مربوطه می پردازد. در این پژوهش نخست با بازدیدهای میدانی دقیق، سایت های رسوبات آب راکد مورد شناسایی قرار گرفته و پس از تحلیل چینه شناسی در محل، نمونه ها یی از رسوب برای مطالع هی دقیق تر به آزمایشگاه انتقال داده شده است. برای برآورد سطح سیلا ب ها با توجه به ارتفاع رسوبات آب راکد، پس از نقشه برداری تفصیلیِ مقاطعِ عرضی و طولی کانال رود در سایت های نمونه، دبی سیلاب ها با استفاده از فرمول های رایج مدل سازی شده است. نتایج نشان می دهد که در سایت های نمونه، تعداد 10 تا 20 سیلاب قدیمی تشخیص داده شده که دبی اوج آنها از 112 تا 519 مترمکعب در ثانیه تغییر می کرده است. این نتایج با برآوردهای انجام شده به روش های مرسوم هیدرولوژی اختلاف چشمگیری را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, پالئوهیدرولوژی, پالئوسیلاب , رسوبات آب راکد, بازسازی پالئودب یها, رودخان هی درونگر, کانیون شمخال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029264,
author = {حسین زاده, سیدرضا and مهناز جهادی طرقی},
title = {هیدرولوژی سیلاب های قدیمی با استفاده از رسوبات آب راکد},
journal = {پژوهش های ژئومورفولوژی کمی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
month = {July},
issn = {2251-9424},
pages = {83--104},
numpages = {21},
keywords = {پالئوهیدرولوژی، پالئوسیلاب ، رسوبات آب راکد، بازسازی پالئودب یها، رودخان هی درونگر، کانیون شمخال.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هیدرولوژی سیلاب های قدیمی با استفاده از رسوبات آب راکد
%A حسین زاده, سیدرضا
%A مهناز جهادی طرقی
%J پژوهش های ژئومورفولوژی کمی
%@ 2251-9424
%D 2012

[Download]