مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (10), شماره (2), سال (2009-7) , صفحات (27-47)

عنوان : ( تحلیلی بر ذخیره و بازیابی اطلاعات در پرتو نظریه های معنایی )

نویسندگان: عاطفه شریف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفاهیم و معنا از مقوله های اصلی علم اطلاع رسانی هستند و به حوزه معنی شناسی ارتباط می یابند. این مقاله با هدف تمرکز بر نظریه های معنایی و بیان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر مطالعه موضوعاتی چون \"بازنمون\" و \"ربط\" در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی نگارش یافته است. به این منظور برخی از نظریه های معنایی- نظریه ارجاعی، نظریه انگاره ای، نظریه گزاره ای و نظریه حوزه های معنایی - و گوشه ای از تأثیر آن نظریه ها بر این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین معنا در فرایند ارتباطی، اهمیت اشتراک در معنی و بافت غیر زبانی در درک معنی مورد تأکید قرار گرفت. در ادامه نظریه تحلیل حوزه یورلند با تاکید بر امکان ساخت و توسعه ابزارهای بازنمون دانش با این رویکرد، به عنوان یک نمونه ی قابل طرح در حوزه بازنمون، مورد اشاره قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, معنی شناسی, نظریه های معنایی, بازیابی اطلاعات, بازنمون,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029268,
author = {شریف, عاطفه},
title = {تحلیلی بر ذخیره و بازیابی اطلاعات در پرتو نظریه های معنایی},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2009},
volume = {10},
number = {2},
month = {July},
issn = {1608-2842},
pages = {27--47},
numpages = {20},
keywords = {معنی شناسی، نظریه های معنایی، بازیابی اطلاعات، بازنمون، ربط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی بر ذخیره و بازیابی اطلاعات در پرتو نظریه های معنایی
%A شریف, عاطفه
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2009

[Download]