رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی, دوره (1), شماره (2), سال (2009-10) , صفحات (127-145)

عنوان : ( مقایسه اثر تعداد جلسات تمرین ایروبیک و یوگا بر مؤلفه های خودتوصیفی بدنی دانشجویان دختر )

نویسندگان: نصراله جوادیان صراف , تکتم امامی کشفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مقایسه اثر 5 و 10 هفته تمرین ایروبیک و یوگا بر مؤلفه های خودتوصیفی بدنی دانشجویان دختر بود. به این منظور 57 دانشجوی دختر غیرفعال دانشگاه فردوسی مشهد با دامنه سنی 25 – 19 سال که تجربه ای در روش های تمرینی منتخب نداشتند، انتخاب و به طور تصادفی و به تعداد مساوی به دو گروه تجربی ایروبیک و یوگا و یک گروه کنترل تقسیم شدند. آزمودنی های گروه های تجربی، به مدت 10 هفته، 2 جلسه در هفته و 60 دقیقه در هر جلسه، در برنامه تمرینی مشخص شرکت کردند و آزمودنی های گروه کنترل در این مدت در هیچ برنامه تمرینی سازمان یافته ای شرکت نداشتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خودتوصیفی بدنی (PSDQ) در سه نوبت شروع، وسط و پایان برنامه تمرین استفاده شد. تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی نشان داد در پایان 5 هفته تمرین، مؤلفه های هماهنگی و لیاقت ورزشی در گروه یوگا نسبت به گروه ایروبیک و کنترل به طور معنی داری بیشتر بود (05/0P<). همچنین در پایان 10 هفته تمرین در گروه یوگا مؤلفه های هماهنگی و فعالیت بدنی نسبت به گروه کنترل، و مؤلفه قدرت نسبت به گروه ایروبیک و کنترل به طور معنی داری بالاتر بود (05/0P<). علاوه بر این، مؤلفه هماهنگی در گروه ایروبیک به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (05/0P<). آزمون t گروه های وابسته نشان داد در گروه یوگا، مؤلفه های لیاقت ورزشی و قدرت در پایان 10 هفته تمرین به طور معنی داری بیشتر از 5 هفته تمرین بود (05/0P<). نتایج نشان داد در گروه یوگا، افزایش معنی دار مؤلفه های هماهنگی، فعالیت بدنی و لیاقت ورزشی به تاثیرات 5 هفته اول و افزایش معنی دار قدرت به تاثیرات 5 هفته دوم تمرین مربوط است. این نتایج به مزیت نسبی تمرینات یوگا و نیاز به تعداد جلسات بیشتر برای بهبود برخی از مؤلفه های خودتوصیفی بدنی اشاره دارد.

کلمات کلیدی

, ایروبیک, یوگا, خودتوصیفی بدنی و دانشجویان دختر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029281,
author = {جوادیان صراف, نصراله and امامی کشفی, تکتم},
title = {مقایسه اثر تعداد جلسات تمرین ایروبیک و یوگا بر مؤلفه های خودتوصیفی بدنی دانشجویان دختر},
journal = {رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-9333},
pages = {127--145},
numpages = {18},
keywords = {ایروبیک، یوگا، خودتوصیفی بدنی و دانشجویان دختر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثر تعداد جلسات تمرین ایروبیک و یوگا بر مؤلفه های خودتوصیفی بدنی دانشجویان دختر
%A جوادیان صراف, نصراله
%A امامی کشفی, تکتم
%J رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی
%@ 2008-9333
%D 2009

[Download]