بین المللی آب و فاضلاب, دوره (37), شماره (5), سال (2010-8) , صفحات (14-23)

عنوان : ( امکان سنجی احداث سازه های آبی کوچک براساس معیار های ژئوتکنیکی خاک ها استان گلستان )

نویسندگان: حامد رضایی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , صدیقه زال آقایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کان احداث و نوع سازه ها در هر منطقه تابع ویژگی های ژئوتکنیکی و خواص زمین شناسی آن است. این مقاله قسمتی از طرح تحقیقات کاربردی است با هدف تحلیل مقدماتی خواص مهندسی خاک های استان گلستان در مکان سنجی و احداث سازه های آبی کوچک مقیاس می باشد. با جمع آوری کلیه داده های ژئوتکنیکی، بررسیهای صحرایی، قضاوت های مهندسی و با استفاده از ترکیب داده های زمین شناسی، ژئوتکنیکی پهنه بندی زمین شناسی مهندسی زمینه امکان سنجی و بررسی های اولیه برای مطالعات پروژه های عمرانی فراهم شده است. علاوه بر آن کلیه اطلاعات حاصل در محیط (GIS) جمع آوری و لایه های مختلف آن ترسیم شده است تا براساس محتوی بانک اطلاعاتی نیاز اولیه به داده های ژئوتکنیکی جهت برآورد و تعیین نوع مطالعات تا حدی تامین گردد.

کلمات کلیدی

, پهنه بندی؛ زمین شناسی مهندسی, ژئوتکنیک, سازه های آبی کوچک, استان گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029288,
author = {رضایی, حامد and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and صدیقه زال آقایی},
title = {امکان سنجی احداث سازه های آبی کوچک براساس معیار های ژئوتکنیکی خاک ها استان گلستان},
journal = {بین المللی آب و فاضلاب},
year = {2010},
volume = {37},
number = {5},
month = {August},
issn = {1733-3971},
pages = {14--23},
numpages = {9},
keywords = {پهنه بندی؛ زمین شناسی مهندسی، ژئوتکنیک، سازه های آبی کوچک، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امکان سنجی احداث سازه های آبی کوچک براساس معیار های ژئوتکنیکی خاک ها استان گلستان
%A رضایی, حامد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A صدیقه زال آقایی
%J بین المللی آب و فاضلاب
%@ 1733-3971
%D 2010

[Download]