آب و خاک, دوره (26), شماره (5), سال (2012-12) , صفحات (1160-1152)

عنوان : ( ارزیابی و برآورد تبخیر – تعرق گندم در مراحل مختلف رشد با روش تراز انرژی (نسبت باون) و مقایسه آن با نتایج لایسیمتر )

نویسندگان: مریم قائمی بایگی , محمود رائینی سرجاز , محمد موسوی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبخیر و تعرق یکی از عناصر مهم چرخه هیدرولوژی است که در طرح های کشاورزی مد نظر قرار می گیرد. یکی از روش های برآورد تبخیر – تعرق گیاه روش تراز انرژی(نسبت باون) است که بر پایه ی اندازه گیری شیب دما و رطوبت در دو ارتفاع مختلف گیاه می باشد. این پژوهش در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سه لایسیمتر به منظور برآورد تبخیر – تعرق گیاه گندم رقم گاسکوژن انجام شد و نتایج حاصل از آن با روش مستقیم مورد مقایسه قرار گرفت. داده های لازم برای اندازه گیری تبخیر و تعرق از روش تراز انرژی در تمام مراحل فنولوژی گیاهی در بازه های زمانی یک ساعته با بهره گیری از دستگاه برآورد تراز انرژی(مدل 5200- DIK) برداشت شد و تبخیر – تعرق لایسیمتر ها بصورت روزانه محاسبه گردید.آهنگ تبخیر – تعرق روزانه با استفاده ازروش تراز انرژی 4/2 میلی متر به دست آمد که همبستگی بسیار بالایی(98/0) با نتایج لایسیمتر که 44/2 محاسبه شد داشت.دامنه افتاخیز نسبت باون در امتداد شبانه روزبین 5/1- تا 9/1 می باشد که مقادیر منفی پس از غروب خورشید که با کاهش گرمای محسوس در محیط همراه است اتفاق می افتد و در طول شب ادامه می یابد. با طلوع خورشید میزان آن به تدرج بیشتر می شود تا اینکه درساعت 8 تا 9 به بیشینه مقدار خود می رسد، سپس روندی کاهشی را تا بعد از ظهر دنبال می کند.

کلمات کلیدی

, تبخیر – تعرق, گندم, لایسیمتر, تراز انرژی, نسبت باون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029299,
author = {مریم قائمی بایگی and محمود رائینی سرجاز and موسوی بایگی, محمد},
title = {ارزیابی و برآورد تبخیر – تعرق گندم در مراحل مختلف رشد با روش تراز انرژی (نسبت باون) و مقایسه آن با نتایج لایسیمتر},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {1160--1152},
numpages = {-8},
keywords = {تبخیر – تعرق، گندم، لایسیمتر، تراز انرژی، نسبت باون.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی و برآورد تبخیر – تعرق گندم در مراحل مختلف رشد با روش تراز انرژی (نسبت باون) و مقایسه آن با نتایج لایسیمتر
%A مریم قائمی بایگی
%A محمود رائینی سرجاز
%A موسوی بایگی, محمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]