سی امین گرد همایی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت ایرانشهر و تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب )

نویسندگان: مهدی لشکری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق کیفیت آب زیرزمینی دشت ایرانشھر با نمونه برداری از ٢٢ حلقه چاه انتخابی موجود در آبخوان این دشت در تابستان سال ١٣٩٠ بررسی شده است. تیپ آب بر اساس دیاگرام پایپر مشخص شده و ھمچنین تغییرات تیپ آب که ممکن است متأثر از عوامل زمین شناسی و بعضاً تبادل کاتیونی با سازندھای مجاور باشد نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. دشت ایرانشھر در بخش خاوری حوضه آبریز جازموریان با مساحتی در حدود ۴٠٩ کیلومتر مربع در جنوب خاوری کشور در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است. شغل بیشتر مردم منطقه کشاورزی بوده و منابع آب زیرزمینی بعنوان تنھا منبع تأمین آب دارای اھمیت فراوان می باشد. متوسط بارندگی سالانه در کل محدوده برابر ١٠٢ میلی متر بوده و شرایط آب و ھوایی عموماً گرم و خشک را دارا می باشد. در دھه ھای اخیر رشد جمعیت و افزایش تقاضا و تأمین نیاز به مصرف آب و نیز توسعه فعالیتھای کشاورزی در این ناحیه برداشت بی رویه از آبھای زیرزمینی آبخوان را موجب شده است، بطوریکه تغییرات کیفی آبھای زیرزمینی در این دشت قابل محسوس می باشد

کلمات کلیدی

, آبخوان, تشکیلات زمین شناسی, کیفیت آب, تیپ آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029308,
author = {مهدی لشکری and لشکری پور, غلامرضا},
title = {بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت ایرانشهر و تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب},
booktitle = {سی امین گرد همایی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آبخوان، تشکیلات زمین شناسی، کیفیت آب، تیپ آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت ایرانشهر و تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب
%A مهدی لشکری
%A لشکری پور, غلامرضا
%J سی امین گرد همایی علوم زمین
%D 2012

[Download]