بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (20-32)

عنوان : ( به گزینی برای تحمل به شوری در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط مزرعه 1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک )

نویسندگان: سید فاضل فاضلی کاخکی , احمد نظامی , مهدی پارسا , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش شوری یکی از مهمترین محدودیت‌های رشد گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک است که تولید بسیاری از گیاهان زراعی از جمله کنجد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به منظور مطالعه خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک 43 لاین و اکوتیپ کنجد تحت تنش شوری ( 2/5 دسی زیمنس بر متر) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقات شوری قطب علمی گیاهان زراعی ویژه، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. نتایج نشان داد که چهار نمونه کنجد قادر به سبز شدن در این شرایط نبودند و 14 نمونه نیز علیرغم سبز شدن و رشد تا اوایل مرحله زایشی، از بین رفتند و تنها 58 درصد از نمونه های مورد بررسی قادر به تداوم رشد خود تا رسیدگی بودند. نمونه های کنجد از نظر طول مدت هرکدام از مراحل فنولوژی اختلاف معنی داری داشتند. در بین اکوتیپ های کنجد، دوره رشد رویشی از 64 تا 81 روز و دوره رشد زایشی از 60 تا 65 روز متفاوت بود. از نظر ارتفاع بوته، تعداد و طول شاخه های جانبی در کنجد های مورد مطالعه نیز تفاوت معنی داری وجود داشت . بیشترین و کمترین ارتفاع بوته به ترتیب در اکوتیپ‌های MSC43 و MSC12 مشاهده شد، تعداد شاخه جانبی از یک تا هشت عدد متفاوت و طول شاخه‌های جانبی 32 درصد اکوتیپ‌ها نیز بیش از 100 سانتی متر بود. همبستگی مثبت و معنی داری بین وزن دانه در بوته با ارتفاع گیاه (**47/0r=) و پس از آن با طول شاخه در بوته (*31/0r=) وجود داشت. در مجموع واکنش نمونه های کنجد به شوری آب آبیاری متفاوت بود و بیشتر بودن برخی شاخص های مورفولوژیکی در تعدادی از نمونه ها، احتمالا بیانگر تحمل بهتر این نمونه ها به شوری مورد مطالعه می باشد. برای شناسایی و به گزینی منابع متحمل به شوری کنجد مطالعات تکمیلی ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

, ارتفاع , درجه روز رشد, رویشی, زایشی, شاخه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029334,
author = {فاضلی کاخکی, سید فاضل and نظامی, احمد and پارسا, مهدی and کافی, محمد},
title = {به گزینی برای تحمل به شوری در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط مزرعه 1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7713},
pages = {20--32},
numpages = {12},
keywords = {ارتفاع ، درجه روز رشد، رویشی، زایشی، شاخه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T به گزینی برای تحمل به شوری در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط مزرعه 1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک
%A فاضلی کاخکی, سید فاضل
%A نظامی, احمد
%A پارسا, مهدی
%A کافی, محمد
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2012

[Download]