آب و خاک, دوره (26), شماره (5), سال (2012-12) , صفحات (1161-1170)

عنوان : ( مطالعه مکانی و فصلی تغییرات هیدروژئوشیمیایی و بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب رودخانه کارده (شمال شهر مشهد) )

نویسندگان: مجتبی حیدری زاد , حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رودخانه کارده یکی از مهمترین رودخانه های دائمی استان خراسان رضوی است که در 40 کیلومتری شمال شهر مشهد قرار دارد و تامین کننده قسمتی از آب شرب و کشاورزی این شهر است. مطالعه هیدروشیمیایی رودخانه کارده و تعیین عوامل موثر بر کیفیت آن یکی از مراحل بسیار ضروری در طی مطالعه این رودخانه می باشد، از این رو در طی این مطالعه عوامل موثر بر کیفیت آب رودخانه (کیفیت آب بارندگی، منشا طبیعی ناشی از انحلال لیتولوژی حوضه آبریز رودخانه و منشا غیر طبیعی ناشی از کودهای کشاورزی و فاضلاب های خانگی) به همراه نتایج آنالیز های کیفی مکانی و فصلی آب رودخانه کارده مورد بررسی قرار گرفته است. کیفیت آب بارندگی در منطقه به دلیل عدم وجود مناطق صنعتی در حوضه آبریز در کیفیت آب رودخانه تاثیری چندانی ندارد و قابل اغماض است و تنها منشاهای غیر طبیعی ناشی از کودهای کشاورزی و فاضلاب های خانگی و طبیعی ناشی از لیتولوژی حوضه آبریز در کیفیت آب رودخانه دارای اهمیت است. منشا غیر طبیعی (مصنوعی) تنها در فصل تابستان که غلظت یون های نیترات، سولفات و کلر به دلیل کاهش میزان دبی رودخانه و استفاده از کودهای شیمیایی کشاورزی بالا است دارای اهمیت می باشد و در سایر فصول این منشا در شیمی آب رودخانه دارای اهمیت زیادی نیست. از طرف دیگر بررسی غلظت یون های کلسیم، منیزیم، سولفات و بیکربنات در نمونه ها، انجام فرایند تحلیل عاملی بر روی داده های کیفی رودخانه و نمودار های هیدروشیمیایی مختلف نشان دهنده این موضوع است که انحلال واحد های کربناته سازند مزدوران به همراه واحد های تبخیری و سیلیکاته سازند شوریجه و رسوبات نئوژن تاثیر شگرفی بر کیفیت آب رودخانه دارند. محاسبه کانی های کربناته و سیلیکاته انحلال یافته در آب رودخانه بر اساس میزان فعالیت شیمیایی (a) یون های موجود در آب و از طریق نمودارهای Log(a Ca2+/a(H+)2) و Log(a Mg2+/a(H+)2) برای کانی های کربناته و نمودارهای Log(a Ca2+/a(H+)2) و Log(a Mg2+/a(H+)2) در مقابل Log (a Na+/a(H+)) برای کانی های سیلیکاته این مطلب را مشخص می کند که انحلال کانی های کربناته کلسیت و دولومیت و سیلیکاته کائولونیت، لامونتیت و کلینوکلر بیشترین نقش را در کنار کانی سولفاته ژیپس در کیفیت آب رودخانه کارده دارا است.

کلمات کلیدی

, هیدروشیمی, رودخانه کارده, منشا طبیعی, منشا مصنوعی, انحلال کانی های کربناته و سیلیکاته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029336,
author = {حیدری زاد, مجتبی and محمدزاده, حسین},
title = {مطالعه مکانی و فصلی تغییرات هیدروژئوشیمیایی و بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب رودخانه کارده (شمال شهر مشهد)},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {5},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۵۷},
pages = {1161--1170},
numpages = {9},
keywords = {هیدروشیمی، رودخانه کارده، منشا طبیعی، منشا مصنوعی، انحلال کانی های کربناته و سیلیکاته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه مکانی و فصلی تغییرات هیدروژئوشیمیایی و بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب رودخانه کارده (شمال شهر مشهد)
%A حیدری زاد, مجتبی
%A محمدزاده, حسین
%J آب و خاک
%@ ۲۰۰۸-۴۷۵۷
%D 2012

[Download]