پژوهش های کاربردی روانشناختی, دوره (4), شماره (2), سال (2011-11) , صفحات (45-60)

عنوان : ( نقش نشانه‌های ADHD، تهییج طلبی و مشکلات هیجانی-رفتاری در پیش بینی سوءمصرف مواد نوجوانان بزهکار )

نویسندگان: علی مشهدی , محمد حمزه لو , حسین بافنده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی از اجرای این پژوهش بررسی نقش نشانه های اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی، مؤلفه شخصیتی تهییج طلبی و مشکلات هیجانی-رفتاری در پیش بینی سوءمصرف مواد نوجوانان بزهکار بود. به این منظور، تعداد 39 نفر از مددجویان کانون اصلاح و تربیت شهر گرگان به صورت نمونه در دسترس انتخاب شده، و با پرسشنامه جمعیت شناختی، تهییج طلبی زاکرمن-نسخه پنجم، پرسشنامه غربالگری غیرمستقیم سوءمصرف مواد-ویرایش سوم (SASSI-3)، مقیاس خودگزارشی اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی بزرگسالان (ASRS) و نظام سنجش مبتنی بر تجربه آچنباخ- فرم خودسنجی (YSR) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج آزمون‌های همبستگی نشان داد که نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی، تهییج طلبی، مشکلات سلوک و مشکلات رفتار مقابله‌ای به ترتیب بیشترین میزان همبستگی را با مقیاس سوءمصرف مواد دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی، تهییج طلبی و مشکلات سلوک نقش تعیین کننده‌ای در سوءمصرف مواد نوجوانان بزهکار دارند (P<0.05). بنابراین، این عوامل می‌توانند متغیرهای مناسبی برای غربالگری نوجوانان در معرض خطر باشند. پیشنهاد می‌شود که درمان بهنگام این اختلال‌ها در کودکی ممکن است نقش موثری در پیشگیری از سوءمصرف مواد در نوجوانان داشته باشد.

کلمات کلیدی

, سوءمصرف مواد, تهییج طلبی, اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی, اختلال سلوک, بزه کاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029337,
author = {مشهدی, علی and حمزه لو, محمد and بافنده, حسین},
title = {نقش نشانه‌های ADHD، تهییج طلبی و مشکلات هیجانی-رفتاری در پیش بینی سوءمصرف مواد نوجوانان بزهکار},
journal = {پژوهش های کاربردی روانشناختی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {2},
month = {November},
issn = {2251-8126},
pages = {45--60},
numpages = {15},
keywords = {سوءمصرف مواد، تهییج طلبی، اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی، اختلال سلوک، بزه کاری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش نشانه‌های ADHD، تهییج طلبی و مشکلات هیجانی-رفتاری در پیش بینی سوءمصرف مواد نوجوانان بزهکار
%A مشهدی, علی
%A حمزه لو, محمد
%A بافنده, حسین
%J پژوهش های کاربردی روانشناختی
%@ 2251-8126
%D 2011

[Download]