کنفرانس فیزیک ایران 1391 , 2012-08-27

عنوان : ( طراحی و ساخت نانوحسگر اکسید قلع و اکسید روی حساس به کپک آسپرژیلوس نیجر و مشخصه یابی خواص الکتریکی آن )

نویسندگان: الهه آژیر , ریحانه اتفاق , آسیه سادات حسینی مشهدطرقی , ناصر شاه طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا نانو لایه های اکسید قلع، اکسید روی و اکسید مس به روش اسپری پایرولیزیز لایه نشانی شده است . ساختار لایه ها ی اکسید قلع، اکسید روی بااستفاده از مشخصه یابی(SEM) و (XRD) بررسی شد. سپس کپک آسپرژیلوس نیجر رشد داده شده در بستر مناسب در معرض این نانو لایه ها قرار می گیر د. با استفاده از سیستم طراحی شده مقاومت الکتریکی نانو سیستمهای حاضر در معرض گازهای متصاعد شده اندازه گیری، و اثر زما ن در حضور سلیکا ژل و کربنات کلسیم روی تغییرات مقاومت الکتریکی نانو حسگر مورد مطالعه قرار میگیرد

کلمات کلیدی

, نانوحسگر مقاومتی, کپک آسپرژیلوس نیجر, خواص الکتریکی, روش اسپری پایرولیزیز, اکسیدهای فلزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029365,
author = {آژیر, الهه and ریحانه اتفاق and حسینی مشهدطرقی, آسیه سادات and شاه طهماسبی, ناصر},
title = {طراحی و ساخت نانوحسگر اکسید قلع و اکسید روی حساس به کپک آسپرژیلوس نیجر و مشخصه یابی خواص الکتریکی آن},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1391},
year = {2012},
location = {یزد, ايران},
keywords = {نانوحسگر مقاومتی-کپک آسپرژیلوس نیجر-خواص الکتریکی-روش اسپری پایرولیزیز-اکسیدهای فلزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و ساخت نانوحسگر اکسید قلع و اکسید روی حساس به کپک آسپرژیلوس نیجر و مشخصه یابی خواص الکتریکی آن
%A آژیر, الهه
%A ریحانه اتفاق
%A حسینی مشهدطرقی, آسیه سادات
%A شاه طهماسبی, ناصر
%J کنفرانس فیزیک ایران 1391
%D 2012

[Download]