اولین کنفرانس بین المللی راه های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی , 2004-12-21

عنوان : Mechanized Agricultural Companies, Powerful Lever of Agricultural Mechanization, Capabilities and Deficiencies, Study in Khorasan Province ( شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی بازوی توانمند مکانیزاسیون کشاورزی قابلیتها وکاستیها مطالعه در استان خراسان )

نویسندگان: محمدرضا بیاتی , محمد قربانی , ناصر شاهنوشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش کشاورزى به عنوان منبع اصلى درامد اکثر کشورهاى جهان در فعالیتهاى اقتصادى ازاهمیت فراوانى برخوردار است.آنجه که لازمه تداوم رونق فعالیت در بخش کشاورزى است تامین الزامات مورد نیاز بخصوص تامین نیروى محرکه ماشینها و ادوات کشاورزى در جهارجوب تکنولوزى مرسوم مىباشد. در کشاورزى امروز بیش از کشاورزى سنتى لازم است که روابط طبیعت انسان و ماشین براى ایجاد یک نظام مؤتر و دقیق مورد توجه قرار گیرد. مکانیزاسون کشاورزى را مىتوان نطامی بحساب آورد که با مدیریت صحیح مىتواند تحولاتى بنیادى در کشاورزى یک جامعه ایجاد نماید. در این میان مکانیزاسون کشاورزى در قالب تشکیلات دولتى، خصوصى و تعاونى مىتوانند بازوى توانمند اجراى اهداف مکانیزاسیون کشاورزى باشند.با هدف بررسى عملکرد اینگونه شرکتها در استان خراسان مطالعه اى بر روى 73 شرکت ارائه خدمات مکانیزه کشاورزى و 222 کشاورز بهرمند از خدمات شرکتهاى مذکور انجام گرفت. در این مطالعه از طریق آزمونهاى نابارامترى رابطه متغیرهاى درون ساختارى شرکتها مورد سنجش قرارگرفت. در این مطالعه اطلاعات مورد نیاز از طریق برسشنامه مصاحبه با کشاورزان و اعضاى شرکتها و مسئولین مربوط در سازمانهاى دولتى جمع آورى شده است..یافته هاى مطالعه نشان مى دهد که:بیشترین مشکلات شرکتها شامل سرمایه، کمبود بعضى از ماشینها، بموقع انجام نشدن کارها، کمبود نیروى فنى ، مسئله یکبارجه سازى اراضى و سیاستهاى مکانیزاسون مى باشد. مالکیت اغلب شرکتها خصوصى(تعاونى)است، مبناى ارائه خدمات شرکتها میزان سطح زیر کشت و میزان تحویل محصول است، حدود30% ماشینهاى موجود شرکتها مستهلک وقابل تعمیرند که تنها 12% آنها جایگزین شده اند، ماشینهاى کشاورزى موجود در شرکتها از لحاط نوع مناسب واز لحاط تعداد نامناسب مىباشند،اشتغال فارغ التحصیلان ماشینهاىکشاورزى در شرکتها کمتراز یک درصد است، بیشترین ارتباط شرکتها با سازمان جهاد کشاورزى و بانکها و کمترین آن با مراکز تحقیقاتى و دانشگاههاست، بیشتر شرکتها فاقد واحد تحقیق و توسعه وترویج مىباشند، کارائى شرکتها در حد متوسط وکم مىباشد. در بایان با توجه به یافته های مطالعه و نتایج حاصل از آنها جهت بهبود عملکرد شرکتها وافزایش کارایی آنها در جهت اجرای اهداف مکانیزاسیون کشاورزی به عنوان بیشنهاد ارائه شده است: واگذاری ماشینهای کشاورزی مورد نیاز به شرکتها براساس تسهیلات ، حمایت دولت از سرمایه گذاری در این بخش با ایجاد انگیزه د ر سرمایه گذاران متقاضی، ترویج وتوزیع ماشینهای کشاورزی کوچک متناسب با اراضی کشاورزان از طریق شرکتها، الزام به جذب کارشناسان ماشینهای کشاورزی در شرکتها، ایجاد واحیاء واحدهای تحقیق وتوسعه و ترویج در شرکتها ب ا کمک مراکز آموزش عالی و تحقیقات، تشویق کشاورزان برای عضویت در شرکتها، آموزش اعضا شرکتها از نظر مدیریت تشکلهای مکانیزه کشاورزی و آموزش کشاورزان عضو ازنظ راصول تعاون وانجام تحقیقات بیرامون لزوم ایجاد شرکتهای جدید و میزان گسترش و تجهیزآنها با توجه به شرایط موجود کشاورزی. بخش کشاورزى به عنوان منبع اصلى درامد اکثر کشورهاى جهان در فعالیتهاى اقتصادى ازاهمیت فراوانى برخوردار است.آنجه که لازمه تداوم رونق فعالیت در بخش کشاورزى است تامین الزامات مورد نیاز بخصوص تامین نیروى محرکه ماشینها و ادوات کشاورزى در جهارجوب تکنولوزى مرسوم مىباشد. در کشاورزى امروز بیش از کشاورزى سنتى لازم است که روابط طبیعت انسان و ماشین براى ایجاد یک نظام مؤتر و دقیق مورد توجه قرار گیرد. مکانیزاسون کشاورزى را مىتوان نطامی بحساب آورد که با مدیریت صحیح مىتواند تحولاتى بنیادى در کشاورزى یک جامعه ایجاد نماید. در این میان شرکتهاى ارائه خدمات مکانیزه کشاورزى در قالب تشکیلات دولتى، خصوصى و تعاونى مىتوانند بازوى توانمند اجراى اهداف مکانیزاسیون کشاورزى باشند.با هدف بررسى عملکرد اینگونه شرکتها در استان خراسان مطالعه اى بر روى 73 شرکت ارائه خدمات مکانیزه کشاورزى و 222 کشاورز بهرمند از خدمات شرکتهاى مذکور انجام گرفت. در این مطالعه از طریق آزمونهاى نابارامترى رابطه متغیرهاى درون ساختارى شرکتها مورد سنجش قرارگرفت. در این مطالعه اطلاعات مورد نیاز از طریق برسشنامه مصاحبه با کشاورزان و اعضاى شرکتها و مسئولین مربوط در سازمانهاى دولتى جمع آورى شده است..یافته هاى مطالعه نشان مى دهد که:بیشترین مشکلات شرکتها شامل سرمایه، کمبود بعضى از ماشینها، بموقع انجام نشدن کارها، کمبود نیروى فنى ، مسئله یکبارجه سازى اراضى و سیاستهاى مکانیزاسون مى باشد. مالکیت اغلب شرکتها خصوصى(تعاونى)است، مبناى ارائه خدمات شرکتها میزان سطح زیر کشت و میزان تحویل محصول است، حدود30% ماشینهاى موجود شرکتها مستهلک وقابل تعمیرند که تنها 12% آنها جایگزین شده اند، ماشینهاى کشاورزى موجود در شرکتها از لحاط نوع مناسب واز لحاط تعداد نامناسب مىباشند،اشتغال فارغ التحصیلان ماشینهاىکشاورزى در شرکتها کمتراز یک درصد است، بیشترین ارتباط شرکتها با سازمان جهاد کشاورزى و بانکها و کمترین آن با مراکز تحقیقاتى و دانشگاههاست، بیشتر شرکتها فاقد واحد تحقیق و توسعه وترویج مىباشند، کارائى شرکتها در حد متوسط وکم مىباشد. در بایان با توجه به یافته های مطالعه و نتایج حاصل از آنها جهت بهبود عملکرد شرکتها وافزایش کارایی آنها در جهت اجرای اهداف مکانیزاسیون کشاورزی به عنوان بیشنهاد ارائه شده است: واگذاری ماشینهای کشاورزی مورد نیاز به شرکتها براساس تسهیلات ، حمایت دولت از سرمایه گذاری در این بخش با ایجاد انگیزه د ر سرمایه گذاران متقاضی، ترویج وتوزیع ماشینهای کشاورزی کوچک متناسب با اراضی کشاورزان از طریق شرکتها، الزام به جذب کارشناسان ماشینهای کشاورزی در شرکتها، ایجاد واحیاء واحدهای تحقیق وتوسعه و ترویج در شرکتها ب ا کمک مراکز آموزش عالی و تحقیقات، تشویق کشاورزان برای عضویت در شرکتها، آموزش اعضا شرکتها از نظر مدیریت تشکلهای مکانیزه کشاورزی و آموزش کشاورزان عضو ازنظ راصول تعاون وانجام تحقیقات بیرامون لزوم ایجاد شرکتهای جدید و میزان گسترش و تجهیزآنها با توجه به شرایط موجود کشاورزی.

کلمات کلیدی

بخش کشاورزى مکانیزاسون کشاورزى شرکت ارائه خدمات مکانیزه کشاورزى
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102939,
author = {بیاتی, محمدرضا and محمد قربانی and ناصر شاهنوشی},
title = {Mechanized Agricultural Companies, Powerful Lever of Agricultural Mechanization, Capabilities and Deficiencies, Study in Khorasan Province},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی راه های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بخش کشاورزى مکانیزاسون کشاورزى شرکت ارائه خدمات مکانیزه کشاورزى},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Mechanized Agricultural Companies, Powerful Lever of Agricultural Mechanization, Capabilities and Deficiencies, Study in Khorasan Province
%A بیاتی, محمدرضا
%A محمد قربانی
%A ناصر شاهنوشی
%J اولین کنفرانس بین المللی راه های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
%D 2004

[Download]