سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( شناسایی تیلریا انولاتا و تیلریا هیرسی در گوسفندان استان خراسان با روش RFLPانجام شده روی ژن 18S rRNA )

نویسندگان: غلامرضا رزمی , سعید یغفوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تیلریوز یکی از بیماریهای مهم تک یاخته ای نشخوارکنندگان ایران می باشد. عامل بیماری در گاو تیلریا آنولاتا و در گوسفندان تیلریا لستوکاردی می باشد. بیماری توسط کنه هیالوما آناتولیکم منتقل می شود و در فصل فعالیت کنه با علائم تب ، تورم عقده ای لنفاوی ، کم خونی ، زردی و مرگ بروز می نماید . بیماری شیوع نسبتا بالایی. در استان خراسان دارد. بعلت یکسان بودن ناقل این بیماری در گاو وگوسفند ، امکان آلودگی هریک از این حیوانات به این دو گونه وجود دارد. تاکنون موارد ی از آلودگی هریک از این حیوانات به این دوگونه در ایران و سایر نقاط دنیا گزارش شده است. تشخیص گونه های تیلریا در گوسفندان بعلت شباهات مورفولوژیکی در پارازیتمی پایین ، با روش میکروسکپی امکان پذیر نیست. بهمین دلیل امروزه از روش های ملکولی برای تشخیص این گونه های استفاده می شود . یکی از ژنهایی که دهه اخیر جهت تشخیص گونه های تیلریا مورد استفاده قرار می گیرد ، ژن 18S یا تحت واحد کوچک RNA ریبوزومی می باشد . این ژن ناحیه ای به شدت محافظ شونده در ژنوم موجود یوکاریوتی است . با این وجود ، بعلت شباهت بسیار زیاد توالی بازهای آلی دو گونه تیلریا لستوکاردی (گونه گوسفندِ) و تیلریا آنولاتا (گونه گاوی ) در ژن 18S ، امکان طراحی پرایمر های تفکیک کننده دو گونه وجود نداشته است و لازم است از روش های تکمیلی همچون RFLP استفاده گردد. در این مطالعه خون 300 گوسفند با روشseminested- PCR حهت تعیین آلودگی گونه های تیلریا مورد آزمایش قرار گرفتند . 28 نمونه خونی از نظر آلودگی به تیلریا لستوکاردی و یا تیلریا آنولاتا با روش PCRمثبت بودند. محصول PCR نمونه های مثبت با روش RFLP با استفاده از آنزیم MSP1 مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که تمام گوسفندان از نظر آلودگی به تیلریا آنولاتا منفی بودند. با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد با وجود یکسان بودن ناقل تیلریا گاوی و گوسفندی ، امکان آلودگی گوسفندان به تیلریا انولاتا در استان خراسان رضوی بسیار پایین است

کلمات کلیدی

, تیلریا آنولاتا, تیلریا لستوکاردی , RFLP, گوسفند, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029403,
author = {رزمی, غلامرضا and یغفوری, سعید},
title = {شناسایی تیلریا انولاتا و تیلریا هیرسی در گوسفندان استان خراسان با روش RFLPانجام شده روی ژن 18S rRNA},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تیلریا آنولاتا، تیلریا لستوکاردی ، RFLP، گوسفند، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی تیلریا انولاتا و تیلریا هیرسی در گوسفندان استان خراسان با روش RFLPانجام شده روی ژن 18S rRNA
%A رزمی, غلامرضا
%A یغفوری, سعید
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]