نامه فرهنگستان, دوره (11), شماره (44), سال (2011-2) , صفحات (26-41)

عنوان : ( کاستی های روش شناسانه تاریخ ادبیات نگاری برای زبان فارسی )

نویسندگان: سیدمهدی زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با بررسی انتقادی تاریخ ادبیات هایی پرداخته ایم که درباره زبان و ادبیات فارسی نوشته شده است. سنت نگارش تاریخ ادبیات ایران ریشه در سنت تذکره نویسی دارد. پس از یک بررسی کوتاه تاریخی، اشکالات متدیک نگارش تاریخ ادبیات ایران در چهارده محور بررسی شده است: گسست میان ادوار تاریخ ادبی، غلت از رویکرد جریان شناسانه، بی توجهی به روابط بینامتنی، تک ساحتی کردن چهره ها، کم توجهی به ادبیات منثور، ابهام در نسبت گفتمان تاریخ با ادبیات، ابدی پنداشتن نظام های بلاغی، غلبه نقد ذوقی و نخبه گرایی از مهم ترین این اشکالات است.

کلمات کلیدی

, تاریخ ادبی, روش شناسی, نقد, زبان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029412,
author = {زرقانی, سیدمهدی},
title = {کاستی های روش شناسانه تاریخ ادبیات نگاری برای زبان فارسی},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2011},
volume = {11},
number = {44},
month = {February},
issn = {1025-0832},
pages = {26--41},
numpages = {15},
keywords = {تاریخ ادبی، روش شناسی، نقد، زبان فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاستی های روش شناسانه تاریخ ادبیات نگاری برای زبان فارسی
%A زرقانی, سیدمهدی
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2011

[Download]