بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( برآورد دز موثر کنترلی علفهای هرز مهم ذرت با علفکشهای پس رویشی )

نویسندگان: وحید سرابی , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دز ثبت شدة علفکشها معمولاً بیش از دز مورد نیاز برای کنترل گونههای علف هرز است. به منظور مطالعة اثرا ت پ س روی شی توفور دی+ ام س ی پ ی آ و س ه علفکش گروه سولفونیل اوره در مرحلة چهار تا شش برگی تاج خروس ریشه قرمز و سلم ه تره ، آزمای شاتی در سا ل ۱۳۹۰ در گلخان ة تحقیقا تی دانشکد ة کشاور زی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها شامل شاهد و هفت دز از علفک شه ای توفور دی + ام س ی پ ی آ، فورا م سولفورون ، نیکوسولفورو ن و نیکوسولفورو ن + ریمسولفورون بودند. این علفکشها علف هرز تاج خروس ریشه قرمز را بهتر و موثرتر از دیگر علف هرز کنترل کردند، بطوریکه حداقل دز مورد نیاز برای کنترل رض ایت ۶۰ و ۲۶۶ گرم مادة موثره در هکتار بودند. علفکشهای توفوردی+ ام س ی پ ی آ و ،۱۸ ، بخش و کاهش ۹۰ درصدی وزن خشک تاج خروس ریشه قرمز به ترتیب ۳۵۰ فورام سولفورون به ترتیب با دز ۵۰۰ و ۳۸ گرم مادة موثره در هکتار باعث کاه ش ۹۰ درص دی وزن خش ک عل ف هر ز سلم ه تر ه شدن د. در مقابل ، علفک شه ای نیکوسولفورون و نیکوسولفورون + ریمسولفورون به طور موثری علف هرز سلمه تره را حتی در دز توصیه شده نیز کنترل نکردند.

کلمات کلیدی

, اختلاط علفکش, دز مصرفی, سینرژیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029424,
author = {سرابی, وحید and قنبری, علی and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and راستگو, مهدی},
title = {برآورد دز موثر کنترلی علفهای هرز مهم ذرت با علفکشهای پس رویشی},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {اختلاط علفکش- دز مصرفی- سینرژیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد دز موثر کنترلی علفهای هرز مهم ذرت با علفکشهای پس رویشی
%A سرابی, وحید
%A قنبری, علی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A راستگو, مهدی
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]