کنگره‌ی بین المللی تولید علم، جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی , 2005-04-13

عنوان : ( تفکّر انتقادی و اهمیّت کاربرد آن در نظام آموزشی زبان وادبیّات فارسی )

نویسندگان: احسان قبول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفکر انتقادی آمیزه ای است از دانش ، نگرش و مهارت به کار بردن این دانش و نگرش در حیطة عمل . در این مقاله پس از ذکر مقدمه ای در این باره به تاریخچة تفکر انتقادی با مروری بر مفاهیم و تعاریف آن پرداخته شده است ، سپس به تبیین پنج اصل تفکر انتقادی که عبارتند از : 1ـ استنباط 2 ـ شناسایی مفروضات 3ـ استنتـاج 4 ـ تعبیر و تفسیـر 5ـ ارزشیابی استدلالهای منطقی و نیز به ناکارآمد بودن نظامهای آموزشی ای – از جمله نظام آموزشی زبان و ادبیات فارسی – که صرفاً انتقال دهندة اطلاعات می باشند و بررسی آموزش تفکر انتقادی و این که اصولاً تفکر امری است قابل آموزش ، پرداخته شده است . در پایان نحوة ارائـة واحدهای آموزشی رشتة زبان و ادبیات فارسی بر اساس اصول تبیین شدة تفکر انتقادی در سه دورة کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتـرا به شکلی اجمالی پیشنهاد شده است .

کلمات کلیدی

, تفکر انتقادی , استنباط , شناسایی مفروضات , استنتـاج , تعبیر و تفسیر , ارزشیابی استدلالهای منطقی , زبان و ادبیات فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029426,
author = {قبول, احسان},
title = {تفکّر انتقادی و اهمیّت کاربرد آن در نظام آموزشی زبان وادبیّات فارسی},
booktitle = {کنگره‌ی بین المللی تولید علم، جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تفکر انتقادی ، استنباط ، شناسایی مفروضات ، استنتـاج ، تعبیر و تفسیر ،ارزشیابی استدلالهای منطقی ، زبان و ادبیات فارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفکّر انتقادی و اهمیّت کاربرد آن در نظام آموزشی زبان وادبیّات فارسی
%A قبول, احسان
%J کنگره‌ی بین المللی تولید علم، جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی
%D 2005

[Download]