زیست شناسی تکوینی, دوره (2), شماره (5), سال (2010-1) , صفحات (51-61)

عنوان : ( استفاده از سیتوتکنیک در بررسی تمایز سلولهای خونی در جنین جوجه Gallus gallus domesticus )

نویسندگان: جینا خیاط زاده , ناصر مهدوی شهری , مسعود فریدونی , شیما مجیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجا که بررسی سلولها از مباحث مهم زیست شناسی و جنین شناسی است و جنین جوجه نیز از مهمترین مدل های آزمایشگاهی است و از طرفی در خصوص بررسی سیتولوژی و سیتوشیمی تکوین سلولهای خونی جنین جوجه، تحقیق کمتری انجام گرفته، هدف از انجام این پژوهش مطالعه سیر تکوین سلولهای خونی جنین جوجه بر اساس تغییرات سیتولوژی و سیتوشیمی بود. امید است نتایج این تحقیق در ارائه یک مدل آزمایشگاهی مناسب جهت آموزش خون شناسی یا جنین شناسی حائز اهمیت قرار گیرد. در انجام این تحقیق تعداد 100 عدد تخم مرغ نطفه دار نژاد Gallus gallus domesticus را در دستگاه جوجه کشی (38 درجه دما و 44% رطوبت) قرار دادیم. از روز 2 انکوباسیون تا زمان بلوغ (یکسالگی) از خون جنین توسط لوله مویین نمونه گیری و گسترش خونی انجام و پس از تثبیت نمونه ها با الکل، رنگ آمیزی گیمسا، P.A.S و سودان سیاه B جهت مطالعات میکروسکوپی برای تعیین تعداد و نوع سلولها در مسیر تکوین خونسازی صورت گرفت. بر طبق مطالعات، در مراحل مختلف سیر تکوین سلولهای خونی، اریتروسیت ها از نظر اندازه و قطر به مرور کوچکتر و قطر هسته آنها کمتر می گردد. تعداد اریتروسیت ها در مراحل اولیه جنینی بسیار کم ولی در روزهای پایانی جنینی و در جنین تازه از تخم درآمده و جوجه بالغ بسیار زیاد می شوند. در بررسی سیتوشیمیایی، تکنیک P.A.S نشان داد که پاسخ همه سلولهای خونی در تمام مراحل تمایز منفی بود. در رنگ آمیزی با سودان سیاه B فقط ائوزینوفیل ها و برخی اریتروسیت ها نتایج مثبت نشان دادند. لذا احتمالاً سلولها در مراحل مختلف تمایز، ویژگیهای سیتوشیمیایی متفاوتی را دنبال می کنند.

کلمات کلیدی

, خونسازی, سیتوشیمی, جنین جوجه, Gallus gallus domesticus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029452,
author = {جینا خیاط زاده and مهدوی شهری, ناصر and فریدونی, مسعود and شیما مجیدی},
title = {استفاده از سیتوتکنیک در بررسی تمایز سلولهای خونی در جنین جوجه Gallus gallus domesticus},
journal = {زیست شناسی تکوینی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {5},
month = {January},
issn = {2008-629X},
pages = {51--61},
numpages = {10},
keywords = {خونسازی، سیتوشیمی، جنین جوجه، Gallus gallus domesticus},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از سیتوتکنیک در بررسی تمایز سلولهای خونی در جنین جوجه Gallus gallus domesticus
%A جینا خیاط زاده
%A مهدوی شهری, ناصر
%A فریدونی, مسعود
%A شیما مجیدی
%J زیست شناسی تکوینی
%@ 2008-629X
%D 2010

[Download]