بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (91-103)

عنوان : ( بررسی تأثیر برخی ویژگیهای شیمیایی خاک بر شاخص تنوع گونهای علفهای هرز در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) شرق مشهد )

نویسندگان: مریم جهانی کندری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر برخی ویژگیهای شیمیایی خاک بر شاخص تنوع گونهای علفهای هرز، در مطالعه ای میدانی در سال زراعی 88-1387منطقه شرق مشهد بر اساس مساحت آنها در دامنه کمتر از 3 هکتار، 3 تا 5 هکتار، 5 تا 10 هکتار، 10 تا 15 (Triticum aestivum L.) مزارع گندم هکتار و بیشتر از 15 هکتار شناسایی گردید. از خاک هر یک از مزارع آزمایشی، پنج نمونه از عمق 30 سانتی متر با استفاده از اوگری به قطر پنج سانتی متر و بطور تصادفی برداشت شد و سپس نمونهها به آزمایشگاه منتقل گردید و میزان کربن، نیتروژن، فسفر، پتاسیم و اسیدیته خاک تعیی ن شد . نتایج این آزمایش حاکی از آن بود که همبستگی معنیداری بین میزان کربن، مواد آلی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، اسیدیته خاک و مساحت مزارع وجود افزایش یافت. همچنین همبستگی معنی- pH داشت، به طوریکه با افزایش سطح مزارع میزان کربن، مواد آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم کاهش و میزان کاهش یافت. بینکربن، فسفر، پتاسیم، نیتروژن، C/N و مساحت مزارع مشاهده گردید، بطوریکه با افزایش سطح مزرعه نسبت C/N داری بین نسبت اسیدیته خاک و شاخص شانون علفهای هرز نیز همبستگی معنیداری مشاهده گردید. با افزایش میزان کربن، نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک و کاهش اسیدیته خاک شاخص شانون افزایش یافت. میزان کربن و نیتروژن خاک نیز همبستگی مثبت معنیداری با غنای گونهای نشان داد

کلمات کلیدی

, خصوصیات خاک, شاخص شانون, غنای گونهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029454,
author = {جهانی کندری, مریم and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {بررسی تأثیر برخی ویژگیهای شیمیایی خاک بر شاخص تنوع گونهای علفهای هرز در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) شرق مشهد},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2012},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7713},
pages = {91--103},
numpages = {12},
keywords = {خصوصیات خاک، شاخص شانون، غنای گونهای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر برخی ویژگیهای شیمیایی خاک بر شاخص تنوع گونهای علفهای هرز در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) شرق مشهد
%A جهانی کندری, مریم
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2012

[Download]