ادب پژوهی, دوره (1), شماره (1), سال (2007-4) , صفحات (49-68)

عنوان : ( بررسی عقده‌ی حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی )

نویسندگان: ابوالقاسم قوام , احسان قبول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ادبیّات به دلیل ماهیّت و حوزه‌ی گسترده‌اش با سایر رشته‌های علوم انسانی ـ از جمله روان‌شناسی ـ اشتراک و تناسب موضوعی دارد و قابلیّت انجام پژوهش‌های مشترک با این گونه رشته‌ها را داراست. تاریخ بیهقی از آثار مهمّ ادبیّات فارسی است که به دلیل دقّت و صداقت بیهقی در توصیف شخصیّت‌های دربار غزنوی قابل اعتماد است. در میان شخصیّت‌های این دربار بوسهل زوزنی به عنوان منفی‌ترین شخصیّت مطرح می‌باشد که در این مقاله علّت روان‌شناختی آن در عقده‌ی حقارت وی فرض شده است. همسانی ویژگی‌های افراد دارای عقده‌ی حقارت همچون: تکبّر، حسادت و رشک، تنفّر و جاه‌طلبی، انتقام‌جویی، تناقض رفتاری، خوفناکی، انعطاف و نرمش موضعی، کاربرد ابزاری از دین وعقاید و ... با صفت‌ها و حالت‌های روانی بوسهل فرض تحقیق را به اثبات رسانیده است.

کلمات کلیدی

, نقد روان‌شناختی, تاریخ بیهقی, بوسهل زوزنی, عقده‌ی حقارت, مکانیزم جبران, آلفرد آدلر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029457,
author = {قوام, ابوالقاسم and قبول, احسان},
title = {بررسی عقده‌ی حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی},
journal = {ادب پژوهی},
year = {2007},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-8027},
pages = {49--68},
numpages = {19},
keywords = {نقد روان‌شناختی، تاریخ بیهقی، بوسهل زوزنی، عقده‌ی حقارت، مکانیزم جبران، آلفرد آدلر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عقده‌ی حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی
%A قوام, ابوالقاسم
%A قبول, احسان
%J ادب پژوهی
%@ 1735-8027
%D 2007

[Download]