راهبرد توسعه, دوره (25), شماره (25), سال (2011-4) , صفحات (248-265)

عنوان : ( بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین رشد اقتصادی و مصرف زغال سنگ در ایران )

نویسندگان: مهدی بهنامه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، رابطه‌ی علیت بین مصرف زغال‌سنگ و رشد اقتصادی در ایران برای دوره ی زمانی 1386-1350 بررسی شده است. آزمون هجمعی نشان می‌دهد که بین متغیرها رابطه ی بلندمدت وجود ندارد. همچنین، به این نتیجه می‌رسیم که در کوتاه‌مدت رابطه‌ی علی بین متغیرها وجود ندارد و افزایش در مصرف زغال‌سنگ، رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ لذا بر اساس فرضیه ی خنثی بودن، صرفه‌جویی در مصرف زغال‌سنگ در ایران رشد اقتصادی را کاهش نمی‌دهد.

کلمات کلیدی

, مصرف زغال‌سنگ, رشد اقتصادی, علیت گرنجری, ریشه ی واحد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029474,
author = {بهنامه, مهدی},
title = {بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین رشد اقتصادی و مصرف زغال سنگ در ایران},
journal = {راهبرد توسعه},
year = {2011},
volume = {25},
number = {25},
month = {April},
issn = {1735-2460},
pages = {248--265},
numpages = {17},
keywords = {مصرف زغال‌سنگ، رشد اقتصادی، علیت گرنجری، ریشه ی واحد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین رشد اقتصادی و مصرف زغال سنگ در ایران
%A بهنامه, مهدی
%J راهبرد توسعه
%@ 1735-2460
%D 2011

[Download]