سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( ساخت پروموتر مصنوعی حامل توالی GTCA )

نویسندگان: فرهاد شکوهی فر , ناهید عباسپور , نیره سادات غفاریان نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ظهور و توسعه استراتژی ساخت پروموترهای مصنوعی دورنمای امیدبخشی را برای تنظیم هدفمند بیان تراژن فراهم اورده است. عناصر کنشی نقش کلیدی را در پروموترهای القائی ایفا می نمایند و انتخاب آنها یکی از مراحل مهم در ساخت پروموترهای مصنوعی القائی بشمار می رود. توالی GTCA بعنوان یک توالی هسته ای در ساختار چند پروموتر پاسخده سریع به پاتوژن مشاهده شده است. در این مطالعه توالی هسته ای GTCA بمنظور ساخت یک پروموتر مصنوعی پاسخده به پاتوژن بکار گرفته شد. بدین منظور یا استفاده از تکنیک پرایمر دنباله دار توالی هسته GTCA در بالادست قطعه حامل توالی حداقل پروموتری و ژن گزارشگر GUS کلون گردید. وکتور pBFGi بعنوان الگو جهت تکثیر قطعه مورد نظر بوسیله پرایمرها PSh40-F/R استفاده شد. قطعه تکثیر شده پس از هضم محصول PCR با استفاده از جایگاه آنزیم های SpeI و SnaBI طی مراحل کلونینگ بجای قطعه معادل خود در وکتور جایگزین و سازه pBFGi ساخته شد. کلنی های نوترکیب با پرایمرهای PSh40-F و PSh4-R تایید شد. در نهایت صحت توالی GTCA و موقعیت صحیح آن با توالی یابی مشخص گردید. پروموتر ساخته شده بنام SP-F نامگذاری شد و در مطالعات آتی عملکرد آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

, پروموتر مصنوعی, عناصر کنشی, هسته GTCA, پروموتر القائی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029482,
author = {شکوهی فر, فرهاد and ناهید عباسپور and نیره سادات غفاریان نیا},
title = {ساخت پروموتر مصنوعی حامل توالی GTCA},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پروموتر مصنوعی، عناصر کنشی، هسته GTCA، پروموتر القائی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت پروموتر مصنوعی حامل توالی GTCA
%A شکوهی فر, فرهاد
%A ناهید عباسپور
%A نیره سادات غفاریان نیا
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]