هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( مقایسه دقت تاکسونومی روشهای CE-SSCP و cloning/sequencing با استفاده از16S rRNA )

نویسندگان: بهار شهنواز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اهداف اکولوژی میکروبی درک پراکندگی و نقش میکروارگانیسم ها در محیط های مختلف می باشد. در این راستا روشهای مولکولی ابزاری قدرتمند بشمار می روند. در اکولوژی میکروبی، این روشها به منظور شناخت ساختار جمعیت میکروبی، مقایسه جمعیت میکروبی و تنوع زیستی بکار می روند. میزان حساسیت این روشها از نظر دقت تاکسونومی بخوبی شناخته نشده است. در این مطالعه، دقت روش CE-SSCP در مقایسه با روش cloning/sequencing در بررسی جمعیت باکتریایی مورد بررسی قرار گرفت. سکانسهای بدست آمده با استفاده از بانک اطلاعاتی در محدوده های تاکسونومی (فیلوم، رده، راسته، فامیل و جنس) شناسایی شدند. سپس فاصله ژنتیکی جمعیت های مختلف باکتریایی با استفاده از نرم افزارR بررسی شدند. این نتایج با فاصله ژنتیکی بدست آمده از CE-SSCP مقایسه شدند. نتایج نشان داد که فاصله ژنتیکی حاصل از CE-SSCPمشابه نتایج حاصل از توالی سکانس در محدوده راسته می باشد. نتایج این روش می تواند با نتایج تاکسونومی راسته تطبیق داده شود و از نظر دقت تاکسونومی ریز (جنس و گونه) نمی تواند مورد استناد واقع شود. بهر حال در شرایطی که هدف یک مطالعه، مقایسه اکوسیستم های مختلف و یا سایتهای آلوده باشد، روش CE-SSCP می تواند کاندیدایی مفید برای مطالعات اکولوژی میکروبی باشد.

کلمات کلیدی

, اکولوژی میکروبی, CE-SSCP, sRNA 16
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029501,
author = {شهنواز, بهار},
title = {مقایسه دقت تاکسونومی روشهای CE-SSCP و cloning/sequencing با استفاده از16S rRNA},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {اکولوژی میکروبی، CE-SSCP، sRNA 16},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه دقت تاکسونومی روشهای CE-SSCP و cloning/sequencing با استفاده از16S rRNA
%A شهنواز, بهار
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]