هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( تنوع فصلی استرپتومایسس های ارتفاعات آلپ با استفاده از روشهای وابسته به کشت )

نویسندگان: بهار شهنواز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استرپتومایسس یکی از مهمترین جنس های گروه اکتینو باکتریها به شمار می رود که به دلیل تولید آنتی بیوتیک، آنزیمها و ایجاد بیماری در برخی از گیاهان دارای اهمیت اکولوژیکی می باشند. گونه های مختلف این جنس قادر به تجزیه مواد پیچیده (پلیمری و سلولزی) می باشند. به منظور بررسی تنوع فصلی استرپتومایسس های ارتفاعات آلپ نمونه برداری در زمستان، تابستان و پاییز صورت گرفت. پس از جداسازی روی محیط کشت soil extract agar، شناسایی 45 سویه از طریق فنوتیپی و سپس ژنوتیپی (تعیین توالی ژن 16S rRNA) صورت گرفت. توالی های بدست آمده در بانکهای اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفتند و درخت فیلوژنتیکی با الگوی Neighbor-Joining ترسیم گردید. بیشترین میزان تنوع استرپتومایسس ها در فصل پاییز مشاهده گردید. فصل پاییز همزمان با افزایش مواد پیچیده آلی در خاک می باشد و افزایش تنوع این جنس می تواند به دلیل خاصیت تجزیه کنندگی آنها باشد که منابع کربنی قابل دسترس تری در مقایسه با سایر گروهها در اختیار دارند. برخی سویه ها دارای پراکندگی بالاتری در برخی فصول نسبت به سایر فصول می باشند. سویه های نزدیک به Streptomyces sioyaensis، Streptomyces olivochromogenes،Streptomyces aureus به ترتیب در تابستان، زمستان و پاییز از فراونی بیشتری نسبت به سایر گونه ها برخوردارند.

کلمات کلیدی

, استرپتومایسس, تنوع فصلی, ارتفاعات آلپ, 16S rRNA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029502,
author = {شهنواز, بهار},
title = {تنوع فصلی استرپتومایسس های ارتفاعات آلپ با استفاده از روشهای وابسته به کشت},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {استرپتومایسس، تنوع فصلی، ارتفاعات آلپ، 16S rRNA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تنوع فصلی استرپتومایسس های ارتفاعات آلپ با استفاده از روشهای وابسته به کشت
%A شهنواز, بهار
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]