دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک (Lepidium draba) با استفاده از کنه گلخوار(Aceria draba (Nal.) Acari: Eriophydae) )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , الهام اوغازیان , حمید حاتمی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک (Lepidium draba) با استفاده از کنه گلخوار (Aceria draba (Nal.) Acari: Eriophydae)) مطالعات صحرایی و مزرعه ای در مناطق مختلف شهرستان شیروان در سال 1390 انجام شد. جهت شناسایی عوامل مناسب کنترل بیولوژیکی ازمک 10 گیاه کامل جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند و سپس عامل مناسب کنترل بیولوژیکی انتخاب شد. برای ارزیابی کارایی کنه گلخوار روی کنترل ازمک، 20 گیاه آلوده و سالم در شرایط طبیعی در نظر گرفته و در پایان فصل رشد ارتفاع، وزن تر و خشک اندام های هوایی و تعداد بذر اندازه گیری و ثبت شد. نتایج نشان داد که اثر عامل بیولوژیکی کنه بر خصوصیات رویشی و زایشی ازمک معنی دار (01/0≥p) بود. کنه گلخوار با حمله به اندام های مختلف ازمک، وزن تر و خشک و تعداد بذر را بیش از 100 درصد کاهش داد. بطوریکه کنه گلخوار با تأثیر منفی بر رشد اندام های هوایی در نهایت موجب کاهش تعداد بذر ازمک شد. با توجه به کاهش رشد رویشی و زایشی ازمک تحت تأثیر حمله کنه گلخوار چنین بنظر می رسد که بتوان از پتانسیل این کنه گلخوار به عنوان راهکاری غیرشیمیایی برای کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک بهره جست

کلمات کلیدی

, ازمک, علف هرز, کنترل بیولوژیکی, کنه گلخوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029525,
author = {اسدی, قربانعلی and الهام اوغازیان and حمید حاتمی and خرم دل, سرور},
title = {بررسی امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک (Lepidium draba) با استفاده از کنه گلخوار(Aceria draba (Nal.) Acari: Eriophydae)},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2012},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ازمک، علف هرز، کنترل بیولوژیکی، کنه گلخوار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک (Lepidium draba) با استفاده از کنه گلخوار(Aceria draba (Nal.) Acari: Eriophydae)
%A اسدی, قربانعلی
%A الهام اوغازیان
%A حمید حاتمی
%A خرم دل, سرور
%J دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2012

[Download]