آب و خاک, دوره (26), شماره (3), سال (2012-9) , صفحات (586-596)

عنوان : ( مقایسه تاثیر نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی و اکسیدهای آهن بر فراهمی فلزات سنگین در یک خاک آهکی )

نویسندگان: شادی شفاعی , امیر فتوت , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیبات آهن (به شکل صفر ظرفیتی یا اکسید) به علت داشتن توانایی حذف یا کاهش آلاینده‌های متعدد آلی و معدنی از موادی هستند که به عنوان اصلاح کننده آلودگی محیط‌زیست به‌ویژه در محیط‌های آبی به کار می‌روند. مطالعات زیادی در مورد استفاده از آهن صفرظرفیتی به ویژه نانوذرات آهن در اصلاح خاک‌های آلوده به فلزات‌سنگین صورت نگرفته است؛ بنابراین با هدف بررسی تاثیر پودرهای آهن بر فراهمی فلزات نیکل، روی، کادمیوم و سرب در یک خاک آهکی آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار پودرهای آهن صفر ظرفیتی و اکسید آهن در اندازه نانو و میکرومتر در سه دوره زمانی 1، 2و 4 هفته و 2 تکرار به انجام رسید. نتایج نشان دادند به طور کلی غلظت عناصر سنگین قابل استخراج با DTPA در خاک تحت تیمار منابع آهن‌دار صفر ظرفیتی نسبت به خاک شاهد کاهش معنیدار داشت. غلظت نیکل، کادمیوم، روی و سرب به ترتیب 28، 32، 37 و 28 درصد کاهش در تیمار آهن صفرظرفیتی میکرومتر و 12، 0، 25 و 21 درصد کاهش در تیمار نانوذرات آهن صفرظرفیتی داشت. در صورتی‌که حضور اکسیدهای آهن باعث افزایش معنی‌دار عناصر سنگین قابل استخراج با DTPA خاک شدند. هم‌چنین در بازه زمانی یک تا چهار هفته به استثناء فلز نیکل اختلاف معنی داری در غلظت سایر فلزات سنگین قابل استخراج با DTPA مشاهده نشد. به‌طور کلی در این مطالعه کارایی آهن صفر ظرفیتی میکرومتر در کاهش فراهمی فلزات سنگین بیشتر بود و تاثیر نانوذرات آهن صفرظرفیتی در محیط خاک چشم‌گیر نبود.

کلمات کلیدی

, نانوپودر آهن صفر ظرفیتی, اکسید آهن , پاک‌سازی خاک, عناصر سنگین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029526,
author = {شفاعی, شادی and فتوت, امیر and خراسانی, رضا},
title = {مقایسه تاثیر نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی و اکسیدهای آهن بر فراهمی فلزات سنگین در یک خاک آهکی},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-4757},
pages = {586--596},
numpages = {10},
keywords = {نانوپودر آهن صفر ظرفیتی، اکسید آهن ، پاک‌سازی خاک، عناصر سنگین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تاثیر نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی و اکسیدهای آهن بر فراهمی فلزات سنگین در یک خاک آهکی
%A شفاعی, شادی
%A فتوت, امیر
%A خراسانی, رضا
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]