مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (1), شماره (2), سال (2011-10) , صفحات (119-135)

عنوان : ( اثر فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) و کود گاوی بر تغییرات جمعیت نماتدهای بومی خاک )

نویسندگان: سیده هانیه سمسارتربتی , امیر فتوت , امیر لکزیان , رضا خراسانی , عصمت مهدی خانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فلزات سنگین، ازجمله مهمترین آلایندههایی هستند که اکوسیستم خاک و حیات موجودات زنده را تهدید مینمایند. در این راستا، شاخص های زیستی بسیاری وجود دارند که می توانند در جهت شناسایی این چنین آلودگی هایی مورد استفاده قرار گیرند. از جمله این شناساگرهای زیستی که به خوبی نسبت به شرایط محیطی واکنش نشان میدهند می توان به نماتدها اشاره نمود. هدف از این و کود گاوی بر جمعیت نماتدهای خاک با (Pb و Ni ،Cd) پژوهش، بررسی اثر فلزات سنگین گذشت زمان است. بر این اساس، آزمایشی با طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل شامل سه سطح 700 و 2000 ،300 ؛(H1) 500 و 1000 ،100 ؛(H0) به ترتیب به میزان 0 Pb و Ni ،Cd فلزات سنگین با سه تکرار اجرا ، (O1) % و 1 (O میلی گرم بر کیلوگرم و دو سطح کود گاوی به مقدار صفر ( 0 (H2) شد. تیمارها در شرایط رطوبتی 70 درصد ظرفیت زراعی در زمانهای 30 و 90 روز نگهداری شدند. پس از این مدت و انجام خاک شویی، تعداد کل نماتدها، جمعیت لاروها و نماتدهای بالغ مشخص شد. پس از شناسایی نماتدها، شاخصهای اکولوژیکی تعیین گردید. نتایج نشان داد که با افزایش میزان فلزات سنگین، جمعیت نماتدها و لاروها و نماتدهای بالغ کاهش معنی داری یافت و از مقدار شاخصهای اکولوژکی نیز کاسته شد.

کلمات کلیدی

, نماتد, فلزات سنگین, شاخص اکولوژیک, کود گاوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029529,
author = {سمسارتربتی, سیده هانیه and فتوت, امیر and لکزیان, امیر and خراسانی, رضا and مهدی خانی مقدم, عصمت},
title = {اثر فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) و کود گاوی بر تغییرات جمعیت نماتدهای بومی خاک},
journal = {مدیریت خاک و تولید پایدار},
year = {2011},
volume = {1},
number = {2},
month = {October},
issn = {2322-1267},
pages = {119--135},
numpages = {16},
keywords = {نماتد، فلزات سنگین، شاخص اکولوژیک، کود گاوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) و کود گاوی بر تغییرات جمعیت نماتدهای بومی خاک
%A سمسارتربتی, سیده هانیه
%A فتوت, امیر
%A لکزیان, امیر
%A خراسانی, رضا
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%J مدیریت خاک و تولید پایدار
%@ 2322-1267
%D 2011

[Download]