زیتون, دوره (1), شماره (127), سال (2009-4) , صفحات (18-20)

عنوان : ( شناسایی و تفکیک دو گونه یولاف A.Ludoviciana ، Avena fatua و کنترل آن ها در مزارع گندم و جو )

نویسندگان: احسان اله زیدعلی , نادر آزادبخت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی و تفکیک دو گونه یولاف A.Ludoviciana ، Avena fatua و کنترل آن ها در مزارع گندم و جو

کلمات کلیدی

, شناسایی و تفکیک دو گونه یولاف A.Ludoviciana , Avena fatua و کنترل آن ها در مزارع گندم و جو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029530,
author = {زیدعلی, احسان اله and نادر آزادبخت},
title = {شناسایی و تفکیک دو گونه یولاف A.Ludoviciana ، Avena fatua و کنترل آن ها در مزارع گندم و جو},
journal = {زیتون},
year = {2009},
volume = {1},
number = {127},
month = {April},
issn = {1024-2260},
pages = {18--20},
numpages = {2},
keywords = {شناسایی و تفکیک دو گونه یولاف A.Ludoviciana ، Avena fatua و کنترل آن ها در مزارع گندم و جو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تفکیک دو گونه یولاف A.Ludoviciana ، Avena fatua و کنترل آن ها در مزارع گندم و جو
%A زیدعلی, احسان اله
%A نادر آزادبخت
%J زیتون
%@ 1024-2260
%D 2009

[Download]