تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (30), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (260-274)

عنوان : ( مقایسه تاثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , سیدمحمد سیدی رشتخوار , مسعود آزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات منابع آلی و غیر آلی نیتروژن و نیز کود های مختلف بیولوژیک بر کارایی مصرف نیتروژن و کود در سیاهدانه، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و 25 تیمار در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش بر اساس ترکیبی از 5 منبع تامین کننده نیتروژن (کود دامی، کمپوست، ورمی کمپوست، کود شیمیایی اوره و شاهد) و نیز 5 کود بیولوژیک (نیتروکسین (شامل ازتوباکتر و آزوسپیریلوم)، میکوریزا، نیتروکسین+ میکوریزا، بیوسولفور (شامل تیوباسیلوس) +گوگرد و شاهد) تعیین شدند. نتایج نشان داد که با وجود معنی دار شدن اثرات ساده منابع کود نیتروژنی و کودهای بیولوژیک بر کارایی مصرف کود و نیتروژن در سیاهدانه، اثرات متقابل بین منابع کود نیتروژنی و کود بیولوژیک بر کارایی مصرف کود و نیتروژن معنی دار نبود. نتایج نشان داد که کارایی جذب و مصرف نیتروژن سیاهدانه در کود های آلی به طور معنی داری بیش از کود شیمیایی اوره بود. همچنین در بین کود های بیولوژیک بجز کود بیوسولفور+گوگرد، سایر کود ها نقش معنی داری در افزایش کارایی جذب و مصرف نیتروژن نداشتند. بر اساس نتایج حاصل، به نظر می رسد که در خاک های آهکی کود بیولوژیک بیوسولفور+ گوگرد می تواند با کاهش اسیدیته خاک به افزایش کارایی جذب و مصرف نیتروژن سیاهدانه کمک کند.

کلمات کلیدی

, ازتوباکتر, میکوریزا, تیوباسیلوس, گوگرد, کارایی مصرف کود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029534,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and سیدی رشتخوار, سیدمحمد and آزاد, مسعود},
title = {مقایسه تاثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.)},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2014},
volume = {30},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-0905},
pages = {260--274},
numpages = {14},
keywords = {ازتوباکتر، میکوریزا، تیوباسیلوس، گوگرد، کارایی مصرف کود.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تاثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.)
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A سیدی رشتخوار, سیدمحمد
%A آزاد, مسعود
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2014

[Download]