علوم آب و خاک, دوره (17), شماره (64), سال (2012-12) , صفحات (127-148)

عنوان : ( واسنجی و تحلیل عدم قطعیت یک مدل نیمه توزیعی در یک منطقه نیمه خشک، مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور )

نویسندگان: مجتبی شفیعی , حسین انصاری , کامران داوری , بیژن قهرمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه چگونگی کاربرد مدل های مفهومی هیدرولوژی در حوضه های آبریز امروزه از مهم ترین مسائل مورد توجه محققان می-باشد. این مسئله بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت بیشتری برخوردار است چون فرآیندهای هیدرولوژی این مناطق پیچیده تر و واسنجی نیز مشکل تر خواهد بود. در این تحقیق مدل مفهومی و نیمه توزیعی SWATدر حوضه ی نیمه خشک نیشابور با مساحت 9350 کیلومترمربع برای شبیه سازی جریان در یک دوره 8 ساله مورد استفاده قرار گرفته است. در فرآیند مدل-سازی، حوضه آبریز نیشابور به 22 زیرحوضه و در نهایت به 146 واحد واکنش هیدرولوژیک (HRUs) تقسیم شد. برای واسنجی و تحلیل عدم قطعیت نیز از روش SUFI2 استفاده شده است. بررسی نتایج نشان داد که واسنجی و اعتبارسنجی مدل نسبتاً ضعیف بدست آمده است، که به سبب وجود عدم قطعیت در مدل مفهومی حوضه مانند احداث مخازن تغذیه مصنوعی، وقوع پدیده نشست زمین و شکاف در حوضه می باشد. همچنین عامل مؤثر دیگر پیچیدگی سیستم هیدرولوژی در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد که مربوط به ساده سازی های این گونه مدل ها در شبیه سازی و تعامل پیچیده بین رواناب و جریان زیرسطحی در وقایع بارندگی با ارتفاع کم می باشد. به طور کلی به نظر می رسد که نمی توان از مدل های شبیه سازی توزیعی حوضه آبریز در مناطق خشک و نیمه خشک که دارای منابع متعدد عدم قطعیت می باشند و همچنین عدم ورود آنها به مدل، انتظار زیادی داشت.

کلمات کلیدی

, عدم قطعیت, SWAT, SUFI2, نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029535,
author = {شفیعی, مجتبی and انصاری, حسین and داوری, کامران and قهرمان, بیژن},
title = {واسنجی و تحلیل عدم قطعیت یک مدل نیمه توزیعی در یک منطقه نیمه خشک، مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2012},
volume = {17},
number = {64},
month = {December},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {127--148},
numpages = {21},
keywords = {عدم قطعیت، SWAT، SUFI2، نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واسنجی و تحلیل عدم قطعیت یک مدل نیمه توزیعی در یک منطقه نیمه خشک، مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور
%A شفیعی, مجتبی
%A انصاری, حسین
%A داوری, کامران
%A قهرمان, بیژن
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2012

[Download]