آب و خاک, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (494-507)

عنوان : ( مدلسازی تبخیر- تعرق چمن تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems) )

نویسندگان: حوریه مرادی , حسین انصاری , امین علیزاده , سیدمجید هاشمی نیا , محمد نادریان فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور برآورد تبخیر- تعرق واقعی چمن، آزمایشی در سال 1389 در ایستگاه هواشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این آزمایش، تبخیر- تعرق واقعی چمن در سطوح مختلف کم آبیاری (100%، 81%، 63%، 57% و 41%) با سیستم آبیاری بارانی تک شاخه ای، در دوره های دو روزه به روش بیلان آبی اندازه گیری گردید. همچنین تبخیر-تعرق گیاه مرجع به روش‌های پنمن- مونتیث فائو، هارگریوز-سامانی و تشت تبخیر نیز برآورد گردید. با محاسبه ضرایب گیاهی در هر سطح آبیاری و بررسی مدل‌های مختلف فازی و ترکیب‌های مختلف داده‌های روزانه هواشناسی، 5 مدل فازی برای برآورد تبخیر و تعرق واقعی روزانه ارائه شد. در این مدل ها تبخیر- تعرق محاسبه شده از معادله پنمن- مونتیث فائو به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شده و کارایی مدل های مورد مقایسه با استفاده از آماره‌های ریشه میانگین مربع خطا، خطای انحراف میانگین، ضریب تعیین و معیار جاکوویدز (t) و معیار صباغ و همکاران (R2/t) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقادیر تبخیر- تعرق محاسبه شده در شرایط استاندارد با روش‌های پنمن- مونتیث فائو و هارگریوز- سامانی، در مقایسه با روش بیلان آبی به ترتیب، 17 و 14 درصد بیش برآورد داشته اند. با آنالیز مقادیر تبخیر- تعرق در شرایط غیر استاندارد مشخص شد که کم آبیاری چمن موجب کاهش تبخیر- تعرق واقعی آن می شود، در صورتی که اختلاف مقادیر تبخیر- تعرق در شرایط اعمال 20 درصد کم آبیاری تأثیر معنی داری بر میزان تبخیر- تعرق نداشت. نتایج خروجی مدل‌های فازی هم نشان دادند که مدل‌های فازی توسعه یافته با روش مدل‌ ترکیبی (PMF56) تطابق نسبتاً بالایی داشته و بنابراین توانایی لازم برای برآورد تبخیر- تعرق واقعی در مقیاس روزانه را دارا می‌باشند.

کلمات کلیدی

, تبخیر- تعرق واقعی, استنتاج فازی, بیلان آبی, پنمن- مونتیث فائو, هارگریوز- سامانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029536,
author = {مرادی, حوریه and انصاری, حسین and علیزاده, امین and هاشمی نیا, سیدمجید and نادریان فر, محمد},
title = {مدلسازی تبخیر- تعرق چمن تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems)},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4757},
pages = {494--507},
numpages = {13},
keywords = {تبخیر- تعرق واقعی، استنتاج فازی، بیلان آبی، پنمن- مونتیث فائو، هارگریوز- سامانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی تبخیر- تعرق چمن تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems)
%A مرادی, حوریه
%A انصاری, حسین
%A علیزاده, امین
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%A نادریان فر, محمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]