ششمین کنگره بین المللی علفهای هرز , 2012-06-17

Title : ( Investigation of metribuzin degradation in soil and the effect of organic manure amendment on its half life )

Authors: Ebrahim Izadi Darbandi , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , fatemeh fakhrerad ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

فایل پیوست

Keywords

, bilogical degradation, manure,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029576,
author = {Izadi Darbandi, Ebrahim and Rashed Mohassel, M0hammad Hassan and Fakhrerad, Fatemeh},
title = {Investigation of metribuzin degradation in soil and the effect of organic manure amendment on its half life},
booktitle = {ششمین کنگره بین المللی علفهای هرز},
year = {2012},
location = {Hangzhou},
keywords = {bilogical degradation; manure; residue},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Investigation of metribuzin degradation in soil and the effect of organic manure amendment on its half life
%A Izadi Darbandi, Ebrahim
%A Rashed Mohassel, M0hammad Hassan
%A Fakhrerad, Fatemeh
%J ششمین کنگره بین المللی علفهای هرز
%D 2012

[Download]