آب و خاک, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (508-514)

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف شوری و سیلسیوم بر تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه دارویی شنبلیله )

نویسندگان: محبوبه ناصری , حسین آروئی , سیدحسین نعمتی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش شوری و سیلسیوم بر تولید زیست توده و مقدار سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه دارویی شنبلیله، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 سطح شوری (0،60،120،180 میلی مولار کلرید سدیم) و 2 سطح سیلسیوم (صفر و 5/1 میلی مولار سیلیکات سدیم) با ده تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388 انجام شد. اثر سطوح مختلف شوری بر بیشتر صفات اندازه گیری شده معنی دار (p< %5) بود. سطوح مختلف شوری بر وزن زیست توده شنبلیله اثر منفی گذاشته و موجب کاهش وزن خشک اندام هوایی، ریشه، میوه و وزن هزار دانه شد. افزایش شوری، غلظت سدیم را در بخش هوایی شنبلیله افزایش داده و باعث کاهش غلظت پتاسیم بخش هوایی شد. کاربرد سیلیسیم اثر مثبتی در تحمل گیاه به شوری داشت و سبب کاهش تجمع سدیم و افزایش میزان پتاسیم در اندام هوایی گیاه شد.

کلمات کلیدی

, پایداری غشا, تنش شوری, نسبت سدیم به پتاسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029591,
author = {ناصری, محبوبه and آروئی, حسین and نعمتی, سیدحسین and کافی, محمد},
title = {تأثیر سطوح مختلف شوری و سیلسیوم بر تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه دارویی شنبلیله},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4757},
pages = {508--514},
numpages = {6},
keywords = {پایداری غشا، تنش شوری، نسبت سدیم به پتاسیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح مختلف شوری و سیلسیوم بر تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه دارویی شنبلیله
%A ناصری, محبوبه
%A آروئی, حسین
%A نعمتی, سیدحسین
%A کافی, محمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]