خانواده پژوهی, دوره (29), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (49-66)

عنوان : ( تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشویی )

نویسندگان: مریم سادات ضیاء الحق , حسین حسن آبادی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مرتضی مدرس غروی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: شیوع ناسازگاری زناشویی و تاثیر آن بر سلامت جسمی و روحی زوجین و کودکان، باعث شده که متخصصان سلامت روان به حیطه زوج درمانی توجه ویژه ای داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین ناسازگار انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش، 10 زوج (20 نفر) بودند که به طور تصادفی در دو گروه درمان و لیست انتظار جای گرفتند. زوج درمانی هیجان مدار در 20 جلسه برای هر زوج گروه درمان اجرا شد. ابزار مورد استفاده در این پژ‍وهش، پرسشنامه سازگاری زناشویی بود که در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری (دو ماهه) تکمیل گردید. نتایج این پژوهش توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل گردید. یافته های این پژوهش نشان دادند که زوج درمانی هیجان مدار بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین تاثیر داشته است (001/0p<). شواهد هم چنین نشان دادند که تفاوت معناداری بین گروه درمان و لیست انتظار، در مرحله پس آزمون تا پی گیری مشاهده نشد. یافته های این پژوهش بدین معنا است که زوج درمانی هیجان مدار سازگاری زناشویی زوجین را در پایان درمان افزایش داده، اما تداوم اثر آن در طول زمان تایید نشده است

کلمات کلیدی

, کلیدواژگان: زوج درمانی هیجان مدار, سازگاری زناشویی, زوجین ناسازگار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029629,
author = {ضیاء الحق, مریم سادات and حسن آبادی, حسین and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and مرتضی مدرس غروی},
title = {تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشویی},
journal = {خانواده پژوهی},
year = {2012},
volume = {29},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-8442},
pages = {49--66},
numpages = {17},
keywords = {کلیدواژگان: زوج درمانی هیجان مدار، سازگاری زناشویی، زوجین ناسازگار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشویی
%A ضیاء الحق, مریم سادات
%A حسن آبادی, حسین
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A مرتضی مدرس غروی
%J خانواده پژوهی
%@ 1735-8442
%D 2012

[Download]