پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (55-62)

عنوان : ( تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین )

نویسندگان: امیر مختارپور , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر سیلو کردن و اضافه کردن پلی اتیلن گلیکول (PEG) و اوره بر ترکیب شیمیایی، ترکیبات فنولی و تولید گاز محصولات فرعی پسته و تاثیر این عمل آوری بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین دو آزمایش طراحی شد. در آزمایش اول محصولات فرعی پسته به ترتیب با 1 و 5/0 درصد ماده خشک PEG و اوره عمل آوری شد و در 12 عددکیسه نایلونی با ظرفیت 3 کیلو گرم به مدت 60 روز سیلو شدند. عمل آوری محصولات فرعی پسته، ترکیبات فنولی، تانن و تانن های متراکم را به طور معنی داری (05/0>P) کاهش داد. اضافه کردن PEG به سیلاژ محصولات فرعی پسته، تولید گاز را بعد از 96 ساعت کشت افزایش داد و مقادیر انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی با اضافه کردن PEG و اوره افزایش پیدا کرد (05/0>P). در آزمایش دوم از 8 راس گاو شیری هلشتاین چند شکم زایش در قالب طرح مربع لاتین4×4 تکرار شده استفاده شد. تیمارهای آزمایش شامل: 1) سیلاژ ذرت (15 درصد ماده خشک جیره)، 2) سیلاژ پوست پسته، 3) سیلاژ پوست پسته عمل آوری شده با 5/0 درصد وزن ماده خشک اوره و 4) سیلاژ پوست پسته عمل آوری شده با 1 درصد وزن ماده خشک PEG، بودند. میزان تولید و ترکیبات شیر تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. pH شکمبه تغییر نکرد ولی، غلظت نیتروژن آمونیاکی برای تیمار اوره نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود (05/0>P). می توان نتیجه گرفت که در اثرعمل آوری محصولات فرعی پسته اثر منفی تانن ها بر قابلیت هضم ماده آلی کاهش، انرژی قابل متابولیسم افزایش و درنتیجه ارزش تغذیه ای آن بهبود پیدا کرد.

کلمات کلیدی

, محصولات فرعی پسته, اوره, پلیاتیلن گلیکول,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029635,
author = {مختارپور, امیر and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {55--62},
numpages = {7},
keywords = {محصولات فرعی پسته، اوره، پلیاتیلن گلیکول، تانن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین
%A مختارپور, امیر
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2012

[Download]