چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

عنوان : ( نگرشی بر خاکهای صنعتی شمال غرب خور، خراسان جنوبی )

نویسندگان: آیناز یاحسینی پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسین زرین کوب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در شمال غرب شهرستان بیرجند و در قسمت شمالی بلوک لوت قرار گرفته است. زمین شناسی منطقه شامل سنگهای ولکانیکی از جنس آندزیت می باشد که توده نفوذی مونزودیوریت در آن نفوذ کرده است. در غرب منطقه مورد مطالعه ترانشه هایی از خاکهای صنعتی نظیر کائولن وجود دارد که بر اساس تغییرات فیزیکی تعداد 8 نمونه کائولن از ترانشه ها و اعماق مختلف برداشت شده و جهت انجام تستهای صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته است. در ذخایر مورد نظر سنگهای غنی از آلومینیوم در سطح زمین تحت تاثیر هوازدگی شیمیایی واقع شده اند. انقباض تر به خشک نمونه ها بین 5 تا9 درصد(جدول1)، انقباض بعد از پخت 3 درصد(جدول2) و کمترین مقدار برای استحکام خشک در نمونه ها 4 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و بیشترین مقدار27 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع به دست آمد(جدول3). درصد افت حرارتی در نمونه های کائولن نیز دارای رنجی بین 2 تا 5 درصدبود(جدول4). همچنین نتایج حاصل از تست رنگ پخت نمونه ها نیز رنگهای سفید، خاکستری تیره، صورتی کم رنگ و شیری بود. روانسازی نمونه هانیز توسط سه روانساز آزمایش شد(جدول 5).با توجه به نتایج کائولن منطقه در صنعت چینی و سرامیک کاربرد دارد.

کلمات کلیدی

, خاک صنعتی, خور, مصارف صنعتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029660,
author = {یاحسینی پور, آیناز and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and ملکزاده شفارودی, آزاده and محمدحسین زرین کوب},
title = {نگرشی بر خاکهای صنعتی شمال غرب خور، خراسان جنوبی},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {خاک صنعتی، خور، مصارف صنعتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرشی بر خاکهای صنعتی شمال غرب خور، خراسان جنوبی
%A یاحسینی پور, آیناز
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A محمدحسین زرین کوب
%J چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]