شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( چینه نگاری سکانسی نهشته های دونین میانی- بالایی، شمال غرب کرمان )

نویسندگان: نجمه پوراسمعیلی , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , حامد زندمقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه چینه نگاری سکانسی نهشته های دونین میانی- بالایی در برش هوتک واقع درشمال غرب کرمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بدین منظور رخساره ها و محیط رسوبگذاری این نهشته ها در دو برش شامل 3 (T) شاهزاده محمد (گریک) و هوتک شناسایی شد. در توالی مذکور یک مجموعه رخساره ای آواری شامل A رخساره شیل، ماسه سنگ و میکروکنگلومرا معرف پهنه جزرو مد و چهار مجموعه رخسارهای کربناته B ، 4 رخساره دولومیت ماسه دار، دولومیت، دولومیت فسفاتی، مادستون دولومیتی شده معرف پهنه جزرو مد شامل 4 رخساره وکستون- پکستون بیوکلستی، پکستون پلوئیدی دارای بیوکلست، گرینستون پلوئیدی دارای شامل 4 رخساره باندستون استروماتوپوروئید، باندستون C ، بیوکلست، برش ریزشی معرف محیط لاگون شامل 3 رخساره D ، مرجانی دولومیتی شده، گرینستون اائیددار،گرینستون آنکوئیددار معرف محیط سد پکستون گرینستون دارای براکیوپود و اکینودرم، گرینستون دارای اکینودرم و گرینستون دارای استراکد معرف محیط دریای باز شناسایی شد که در نهایت با تفسیر و بررسی دقیق رخساره ها و شواهد صحرایی و پتروگرافی موجود مدل رسوبی منطقه مورد مطالعه که یک پلاتفرم کربناته کم عمق از نوع رمپ است ارائه گردید. و در خاتمه با استفاده از اطلاعات به دست آمده از بررسی رخساره های رسوبی، چینه نگاری سکانسی و ( SB و 1 مرز سکانسی نوع اول ( 1 ( SB آنها تفسیر شد که منجر به تشخیص 3 مرز سکانسی نوع دوم ( 2 تفکیک 4 سکانس رسوبی رده سوم در نهشته های برش هوتک شد

کلمات کلیدی

, رخساره های رسوبی, محیط رسوبگذاری, چینه نگاری سکانسی, دونین میانی- بالایی, شمال غرب کرمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029676,
author = {پوراسمعیلی, نجمه and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and زندمقدم, حامد},
title = {چینه نگاری سکانسی نهشته های دونین میانی- بالایی، شمال غرب کرمان},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {رخساره های رسوبی، محیط رسوبگذاری، چینه نگاری سکانسی، دونین میانی- بالایی، شمال غرب کرمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چینه نگاری سکانسی نهشته های دونین میانی- بالایی، شمال غرب کرمان
%A پوراسمعیلی, نجمه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A زندمقدم, حامد
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]