شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سنگ آهک های سازند تیرگان در برش های آبگرم و سیبزار در شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: سمیرا باقرنژاد , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , محمد خانه باد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشکیل شده است. سازند تیرگان به سن بارمین- آپتین زیرین، در این حوضه عمدتاً از سنگ آهک های االیتی- اربیتولین دار با میان لایه های شیل آهکی و مقدار کمی ماسه سنگ نهشته شده است. این سازند با سنگ های سیلیسی آواری سازند شوریجه در مرز زیرین خود و سنگ های آهکی- مارنی سرچشمه در مرز بالایی به صورت هم شیب قرار دارد. به منظور تشخیص رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی این سازند دو برش چینه شناسی(آبگرم و سیبزار) مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این بررسی ها منجربه شناسایی 17 رخساره کربناته و دو رخساره آواری شده است. این رسوبات در یک رمپ کربناته و در محیط های پهنه جزرومدی، لاگون، پشته های سدی و دریای باز نهشته شده اند. آنالیز چینه نگاری سکانسی منجربه هستند. مقایسه SB شناسایی 3 سکانس رسوبی رده سوم شده است. مرزهای سکانسی در هر دو برش از نوع 2 منحنی تغییرات سطح دریا در برش های مورد مطالعه با منحنی تغییرات جهانی تا حدودی قابل انطباق است و اختلافات موجود ناشی از رویدادهای محلی بوده است.

کلمات کلیدی

, سازند تیرگان, کپه داغ, آبگرم, رمپ کربناته, چینه نگاری سکانسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029678,
author = {باقرنژاد, سمیرا and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and خانه باد, محمد},
title = {رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سنگ آهک های سازند تیرگان در برش های آبگرم و سیبزار در شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سازند تیرگان، کپه داغ، آبگرم، رمپ کربناته، چینه نگاری سکانسی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سنگ آهک های سازند تیرگان در برش های آبگرم و سیبزار در شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ
%A باقرنژاد, سمیرا
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A خانه باد, محمد
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]