شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( شناسایی نهشتههای توربیدایتی و تکامل پلتفرم کربناته سازند جهرم، جنوب شرق حوضه رسوبی زاگرس )

نویسندگان: افشین زهدی , سیدرضا موسوی حرمی , علی معلمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنالیز رخسارهها و مشاهدات صحرایی از توالیهای کربناته آبهای کمعمق ائوسن (سازند جهرم)، در بخشهای جنوبشرق حوضه رسوبی زاگرس و آنالیز بعدی اطلاعات پالئواکولوژی سبب فراهم آوردن اطلاعات جدیدی از تکامل اجزاء زیستی و مورفولوژی پلتفرم کربناته در طول ائوسن در جنوب شرق حوضه رسوبی زاگرس شده است. در این ناحیه، سازند جهرم با ضخامتی قابل توجه و با مرز مشخص بر روی سازند شیلی پابده و در زیر سازند تخریبی- کربناته رازک قرار گرفته است. آنالیز رخسارهها، در این ناحیه سبب تشخیص شش رخساره رسوبی مشخص گردیده است. توالی کربناته سازند جهرم در این ناحیه عمدتاً از فرامینیفرهای بنتیک بزرگ (به عنوان مثال نومولیتیدها، آلوئولینیدها و اربیتولیتیدها، بعد از تغییرات زیستی قابل توجه در انتهای پالئوسن) به همراه دیگر ذرات اسکلتی (نظیر جلبک سبز) و ندرتاً غیر اسکلتی (نظیر پلوئید) تشکیل شده است. بخشهای زیرین سازند جهرم در این ناحیه، در یک پلتفرم کربناته از نوع رمپ با انتهای پرشیب با توجه به وجود ساختارهای کانالی بینظیر، جریانهای خردهسنگی ) (Distally steepened carbonate ramp) و مقدار زیادی از کربناتهای حمل شده و نابرجا از بخشهای کم عمق حوضه به آبهای عمیقتر)، رسوبگذاری نموده است، و در طول زمان، این پلتفرم کربناته به نوع رمپ با شیب کم بر اساس نبود تهنشستهای توربیدایتی، نبود رخسارههای ریفی، و تغییرات ) ،(Homoclinal carbonate ramp) تدریجی رخسارهها به یکدیگر)، تکامل یافته است.

کلمات کلیدی

, سازند جهرم, ائوسن, تکامل پلتفرم کربناته, جنوب شرق حوضه رسوبی زاگرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029679,
author = {زهدی, افشین and موسوی حرمی, سیدرضا and علی معلمی and محبوبی, اسداله},
title = {شناسایی نهشتههای توربیدایتی و تکامل پلتفرم کربناته سازند جهرم، جنوب شرق حوضه رسوبی زاگرس},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سازند جهرم، ائوسن، تکامل پلتفرم کربناته، جنوب شرق حوضه رسوبی زاگرس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی نهشتههای توربیدایتی و تکامل پلتفرم کربناته سازند جهرم، جنوب شرق حوضه رسوبی زاگرس
%A زهدی, افشین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A علی معلمی
%A محبوبی, اسداله
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]