مطالعات زبان و ترجمه, دوره (42), شماره (3), سال (2011-2) , صفحات (128-145)

عنوان : ( ارزیابی میزان اعتبار ترجمه فارسی تاریخ ایران از سرجان ملکم )

نویسندگان: هادی وکیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرجان ملکم (1769ـ1833 م.) دیپلمات مشهور انگلیسی و سفیراین کشور در ایران سالهای آغازین حکومت فتحعلی شاه قاجار بود. او در کنار فعالیت‌های سیاسی و نظامی به تحقیق و سپس تألیف کتاب مهم تاریخ ایران (The history of Persia) مبادرت کرد. این کتاب نخستین اثر مهم غربیان در زمینه تاریخ کامل ایران بود و لذا هم در مغرب زمین مورد توجه بسیار قرار گرفت و هم ترجمه فارسی آن در هند و ایران و پهنه پارسی زبانان. البته از همان آغاز و حتی پیش از انتشار متن فارسی آن حساسیت‌هایی برانگیخت تا آنجا که برخی را گمان بر این است که این ترجمه مطابقت زیادی با اصل ندارد، بلکه آن چنان ناهمگون است که منجر به بازگرداندن مجدد متن فارسی شده به انگلیسی گردیده است. این نوشتار در پی آن است که ضمن توجه به ملکم و انگیزه او از نوشتن این کتاب میزان مطابقت ترجمه فارسی را با متن انگلیسی بررسی و ارزیابی کند.

کلمات کلیدی

, سرجان ملکم, تاریخ ایران, میرزا اسماعیل حیرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029686,
author = {وکیلی, هادی},
title = {ارزیابی میزان اعتبار ترجمه فارسی تاریخ ایران از سرجان ملکم},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2011},
volume = {42},
number = {3},
month = {February},
issn = {2228-5202},
pages = {128--145},
numpages = {17},
keywords = {سرجان ملکم، تاریخ ایران، میرزا اسماعیل حیرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی میزان اعتبار ترجمه فارسی تاریخ ایران از سرجان ملکم
%A وکیلی, هادی
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2011

[Download]