بهبود مدیریت, دوره (5), شماره (3), سال (2012-3) , صفحات (102-121)

عنوان : ( تأثیر فرهنگ یادگیرى بر یادگیرى کارکنان در محیط کار به واسطه ى توانمندسازى روان شناختى و اثربخشى مدیریتى )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , احمدرضا کریمی مزیدی , قاسم اسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسى پیش بینى پذیرى یادگیرى کارکنان در محیط کار از طریق فرهنگ یادگیرى، به واسطه ى توانمندسازى روان شناختى و اثربخشى مدیریتى است. به همین منظور پرسش نامه اى کتبى متشکل از 33 گویه با استفاده از سنجه هاى استاندارد طراحى و 90 پرسش نامه در 15 شعبه ى بانک اقتصاد نوین استان هاى خراسان شمالى، جنوبى و رضوى بین کارکنان، توزیع و 83 مورد جمع آورى شد. نرخ پاسخ گویى نهایى پس از حذف دو پرسش نامه ى غیرقابل استفاده، 90 درصد بود. روایى سازى با استفاده 0 براى سازه هاى / از تحلیل عاملى تأییدى مورد بررسى قرار گرفت و ضریب آلفاى کرونباخ بزرگ تر از 70براى سازه هاىمختلف پرسش نامه، پایایى آن را مورد تأیید قرار داد. از روش هاى تحلیل همبستگى پیرسون، الگو یابى معادلات ساختارى و تحلیل میانجى گرى براى آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش حاکى از این بود که توانمندسازى روان شناختى، متغیر واسطه اى قدرتمندى براى پیش بینى اثر فرهنگ یادگیرى بر یادگیرى کارکنان در محیط کار است.

کلمات کلیدی

فرهنگ یادگیرى در محیط کار؛ یادگیرى در محیط کار؛ توانمندسازى روان شناختى؛ اثربخشى مدیریتى؛ بانک اقتصاد نوین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029687,
author = {رحیم نیا , فریبرز and کریمی مزیدی, احمدرضا and اسلامی, قاسم},
title = {تأثیر فرهنگ یادگیرى بر یادگیرى کارکنان در محیط کار به واسطه ى توانمندسازى روان شناختى و اثربخشى مدیریتى},
journal = {بهبود مدیریت},
year = {2012},
volume = {5},
number = {3},
month = {March},
issn = {2251-8991},
pages = {102--121},
numpages = {19},
keywords = {فرهنگ یادگیرى در محیط کار؛ یادگیرى در محیط کار؛ توانمندسازى روان شناختى؛ اثربخشى مدیریتى؛ بانک اقتصاد نوین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر فرهنگ یادگیرى بر یادگیرى کارکنان در محیط کار به واسطه ى توانمندسازى روان شناختى و اثربخشى مدیریتى
%A رحیم نیا , فریبرز
%A کریمی مزیدی, احمدرضا
%A اسلامی, قاسم
%J بهبود مدیریت
%@ 2251-8991
%D 2012

[Download]