پژوهش آب ایران, دوره (5), شماره (9), سال (2012-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( ارزیابی پتانسیل استحصال آب از آبخوان از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(مثال موردی: دشت نیشابور) )

نویسندگان: عباس خاشعی سیوکی , بیژن قهرمان , مهدی کوچک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد روز افرون صنعت و کشاورزی در دشت نیشابور از یک طرف و افت سطح آب زیرزمینی و کاهش کیفیت آب از سویی دیگر باعث شده است که نیاز به شناسایی مکان های مناسب جهت استحصال آب زیرزمینی در سطح این دشت امری مهم تلقی شود . است که با توجه به خصوصیات کمی و کیفی آبخوان ، (FAHP) هدف از این مطالعه ارایه روش فرآیند سلسله مراتبی فازی نواحی مناسب برداشت آب را مشخص می کند. بدین منظور با استفاده از اطلاعات موجود آبخوان، پارامترهای کمی و کیفی مانند ضریب انتقال، هم افت سطح ایستابی و هم شوری آب آبخوان بررسی شد. در ابتدا تابع عضویت فازی برای هر پارامتر ۸ درصد / ۰ نقشه پهنه بندی شاخص استحصال تهیه شد. نتایج نشان داد که ۵۲ / با نرخ سازگاری ۰۵ AHP تعیین و با روش ۳ درصد دارای قابلیت / ۵۵ درصد از سطح دشت دارای قابلیت استحصال زیاد ، ۸۵ / دارای قابلیت استحصال خیلی زیاد، ۷۲ ۰ درصد از مساحت دشت در کلاس نامناسب قرار گرفته است. نقشه پهنه بندی شاخص حاکی از این بود / استحصال کم و ۴۲ که نواحی جنوب شرقی دشت قابلیت خیلی زیاد و حاشیه شرق دشت قابلیت زیادی در استحصال آب دارند و بهترین نواحی برای برداشت آب زیرزمینی هستند.

کلمات کلیدی

, دشت نیشابور, شاخص پتانسیل استحصال آب , FAHP , آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029693,
author = {عباس خاشعی سیوکی and قهرمان, بیژن and مهدی کوچک زاده},
title = {ارزیابی پتانسیل استحصال آب از آبخوان از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(مثال موردی: دشت نیشابور)},
journal = {پژوهش آب ایران},
year = {2012},
volume = {5},
number = {9},
month = {March},
issn = {2008-1235},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {دشت نیشابور،شاخص پتانسیل استحصال آب ، FAHP ، آب زیرزمینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی پتانسیل استحصال آب از آبخوان از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(مثال موردی: دشت نیشابور)
%A عباس خاشعی سیوکی
%A قهرمان, بیژن
%A مهدی کوچک زاده
%J پژوهش آب ایران
%@ 2008-1235
%D 2012

[Download]